bg en

Обществено обсъждане на Националния план за влажните зони

21.02.2013
В рамките на проект "Живот за Бургаските езера", изпълняван от Българско дружество за защита на птиците към програма LIFE+ на ЕС, Българска фондация Биоразнообразие като един от партньорите по проекта изготви нов, актуализиран НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ НА НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ВЛАЖНИ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ, в съответствие със заданието на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), одобрено с писмо № 48-00-1503/26.11.2010.

В тази връзка бихме искали да ви поканим на Общественото обсъждане на проекта на националния план на 26 февруари (вторник) 2013 г. от 10.00 часа в София в зала 103 на Министерството на околната среда и водите в София на бул. Мария Луиза 22 на втория етаж.

Възложител на плана е МОСВ, водещ изпълнител на разработването му е Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с БДЗП и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Териториалният обхват на плана включва приоритетно 11-те влажни зони, включени в списъка на Рамсарската конвенция, а описателната част разглежда подробно още 28 значими влажни зони.

Тук може да изтеглите и да се запознаете с черновата на плана. Ако нямате възможност да участвате, ще сме ви благодарни да ни изпратите вашето писмено становище до 15 март 2013 г. на е-mail: ahasan@moew.government.bg, за да бъде включено в окончателния вариант на плана.

Планът за влажните зони е изготвен в рамките на проект „Живот за Бургаските езера“, финансиран по Програма LIFE+ на ЕС и изпълняван от БДЗП в партньорство с Българска Фондация Биоразнообразие, “Черноморски солници” АД, Кралското дружество за защита на птиците и Община Бургас.

В общественото обсъждане са поканени представители на МОСВ, РИОСВ, БАН и НПО, работещи за опазването и управлението на влажните зони в България и ще разчитаме на Вашето активно участие, за да осъществим полезна дискусия за проекта на Националния план.