bg en

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

27.09.2010
О Б Я В А ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл.7 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

със седалище в гр. София и адрес на управление: кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86, тел.: 02 / 931 61 83, факс: 02 / 831 1 841, e-mail: bbf@biodiversity.bg,
лице за контакт: Румяна Александрова Иванова, на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 02 / 931 61 83,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG0061-GAE-00104-E-V1–EEA FM обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор, с обект: „Създаване на ГИС база данни и система за мониторинг на биологичното разнообразие и социално икономическите характеристики на района на Странджа планина”,
Обособена позиция №3 (ЛОТ3) Проучване и определяне на индикатори за системата за мониторинг на социалните характеристики на района; и
Обособена позиция № 4 (ЛОТ4) Проучване и определяне на индикатори за системата за мониторинг на икономическите характеристики на района

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86, всеки работен ден от 09.30 ч. до 16.30 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следния интернет адрес: www.bbf.biodiversity.bg.

Оферти се подават на адрес: гр. София, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
до 16.30 ч. на 12/10/2010 г.

--------------------------------------------------
Уважаеми кандидати,
С оглед на напредването на времето ви молим да имате готовност за сключване на договор в първия възможен момент (13 октомври 2010), което означава да разполагате с всички изискуеми документи, доказващи следното:

Че не сте осъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Че представляваният от Вас кандидат не е обявен в несъстоятелност;
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Че представляваният от Вас кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ

Че представляваният от Вас кандидат не е в открито производство по несъстоятелност и не се намира в аналогично производство, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО Т.2

Че не сте лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;
ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ ПО Т.1

Че Вие и представляваният от Вас кандидат нямате парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ОТ НАП) ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ И ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ-ПРЕДСТАВИТЕЛ
ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 79.5 KB () Свали
ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ПМС 55 / 12.03.2007 184.5 KB () Свали
ОФЕРТА 83 KB () Свали
ЦЕНОВА ОФЕРТА 132.5 KB () Свали
ТЕХНИЧЕСKА ОФЕРТА 115 KB () Свали
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 1.68 MB () Свали
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА По Чл. 31, ал. 4, т.1 от ПМС 87.5 KB () Свали
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА По Чл. 35, ал. 1 от ПМС 68 KB () Свали
ПРОЕКТОДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 (LOT 3) 102.5 KB () Свали
ПРОЕКТОДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 (LOT 4) 102.5 KB () Свали
Приложение Б. Техническо задание за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 (LOT 3): ПРОУЧВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЙОНА - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ 89 KB () Свали
Приложение Б. Техническо задание за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 (LOT 4): ПРОУЧВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЙОНА - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ 114 KB () Свали