bg en

Ново строителство в Яйлата, въпреки че Европейската комисия съди България заради Калиакра

23.10.2013

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ изразява категорично несъгласие с проекта за надграждане на средновековната крепост в Защитена местност Яйлата. Последната от своя страна попада в Защитена зона Калиакра от европейската екологична мрежа Натура 2000. В момента България е изправена пред Съда на Европейския съюз заради прекомерното строителство на ветропаркове в района на Калиакра.
В един от лотовете на проекта „Яйлата – античната врата на Добруджа BG161PO001/3.1-03“ на община Каварна, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие, се предвижда строителство с цел надграждане на средновековната крепост Яйлата. Заповедта за обявяване на Защитена местност Яйлата разрешава реставрацията, но не допуска ново строителство.
Коалицията „За да остане природа в България“ подкрепя почистването на пътеките и реставрацията на скалната църква на Яйлата. За науката и туризма е важно да бъдат проучени и експонирани некрополът и уникалните скални ниши, които са разположени непосредствено над морето и са уникална атракция.
Но надграждането на крепостта от 3 на 6 метра и кулите с червена ламарина, „увенчани с метален шпил“, освен спорни естетически качества и липса на сигурност за археологическа достоверност, има следните отрицателни последствия за уж защитената природа в района:
- липсата на оценка за въздействие върху околната среда на проекта води и до липса на оценка за последствията върху геоложката основа. И в момента някои от скалните ниши в района са със срутени покриви, което показва нестабилна скала. Натрупването на голямо количество строителен материал върху нездравата основа ще създаде опасност от нови срутвания;
- очаква се по време на строителството да бъдат утъпкани около 16 декара тревни степни съобщества, обект на опазване в Защитена зона Калиакра;
- ще бъдат унищожени екземпляри от вида теснолистен божур, защитен вид по Закона за биологичното разнообразие.
Коалицията „За да остане природа в България“ призовава Министерство на околната среда и водите да спре проекта, докато той не бъде редактиран, така че да се гарантира спазването на режима за Защитена местност Яйлата и да не се стигне до увреждане на Защитена зона Калиакра.