bg en

Ново 4-то издание на "Конспект на висшата флора на България"

20.11.2012

Излезе от печат дългоочакваното четвърто преработено и допълнено издание на Конспект на висшата флора на България. Хорология и флорни елементи. Справочникът съдържа информация за 4102 вида растения от българската флора, с карти на разпространението им в България по флорни райони, вертикални граници на разпространение, флорни елементи и статус на защита според Закона за биологичното разнообразие. Редактори са доц. д-р Антоанета Петрова и д-р Борис Асьов.
Конспектът е издание на БФБ, започнало през 2000 година, което се ползва с голям успех в България и по света, както от учени и специалисти, така и от любители. Екипът от съставители поддържа най-актуалната информация за българската флора, като следи голям брой научни публикации. Четвъртото издание на книгата включва 10 вида, описани като нови за науката от България, 42 нови за страната естествено разпространени растения, 33 чуждоземни вида, намерени в страната в последните години, и стотици нови хорологични данни.
Книгата е отпечатана с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието, младежта и науката.

Достъпна е онлайн за безплатно теглене на сайтовете:

http://www.scribd.com/doc/113675285/Conspectus-of-the-Bulgarian-vascular-flora-Fourth-edition

http://archive.org/details/ConspectusOfTheBulgarianVascularFlora.FourthEdition

http://www.academia.edu/2149798/Conspectus_of_the_Bulgarian_vascular_flora._4th_edition