bg en

Новият план за управление на Национален парк „Пирин” ще бъде разработен от тези, които ги е грижа за опазването му

пирин
20.04.2013
Обединение „Пирин 2014“ спечели търга за разработването на план за управление на НП „Пирин“, обявен от Дирекцията на НП Пирин като открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г.” в рамките на техен проект, финансиран от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
Обединението включва СНЦ „Зелени Балкани“ и Българска фондация Биоразнообразие, както и фирмите Силва 2003 ООД, Екологичен Център ЕООД, Стерна консулт и Пи Ди Ем Сървисис ООД. Създадено е специално за участието в тръжната процедура, за да обедини експертен и организационен капацитет, който да отговаря на високите изисквания за управление на такъв тип защитена територия и на обществените очаквания за реалното опазване на Пирин.

Планът за управление е „конституцията“ на всяка защитена територия и ясно посочва приоритетите, нормите и режимите в нея. Това е водещият документ за работата на Дирекцията на парка, който дава отговор на всеки въпрос, свързан със зонирането и правилата в НП „Пирин“. Затова от голямо значение е как ще бъде разработен планът, каква ще бъде философията му и как ще бъде взето под внимание мнението на заинтересованите страни, които живеят около парка или са загрижени за неговото опазване.

При разработването на Плана, обединението „Пирин 2014“ ще се води от спазването на законите в България, а на базата на висококвалифицираните проучвания и анализи и с огромното желание за съхраняване природата на Пирин, ще се гарантира запазването на обекта от Списъка на световното културно и природно наследство на Юнеско. Най-голямото предизвикателство за екипа ще бъде взаимодействието със заинтересованите страни, заради голямото местно, национално и дори световно значение на парка.

Разработването на план за управление е сложен процес, който включва събиране на цялата информация за парка, характеристика на абиотичните и биотични фактори, културна и социално-икономическа характеристика, Първа и Втора оценка, определяне на дългосрочните цели и ограничения, както и на норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейности. Друга особено важна част от процеса е свързана с информиране на обществеността и подготовката на различни материали, обучения, срещи, както и общественото обсъждане на предложения проект на плана в Банско.

В документацията на възложителя за тръжната процедура (ДНП Пирин) са посочени конкретни изисквания за опита на кандидата, състава и квалификацията на екипа, съдържанието на техническата оферта, както и максимално допустимите стойности за всяка една от конкретните дейности по разработване на плана. При оценката и класирането на участниците в търга се спазват разпоредбите на Закона за обществените поръчки и методиката на възложителя. Когато критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта (както е в случая), комисията оценява качеството на техническото предложение и предлаганата цена.

Обединение „Пирин 2014“ събра компетентен експертен екип, включващ учени от БАН, специалисти с опит в разработването на планове и хора, познаващи добре територията (Чавдар Гусев, Тома Белев, Александър Бърдаров, Ростислав Бекчиев и др.), предложи добри изследователски подходи, управление на риска и взаимодействие със заинтересованите страни, както и конкурента цена за изпълнение на поръчката. Внесената документация отговаря на изискванията, посочени от възложителя и това е причината „Пирин 2014“ да бъде избран за изпълнител на тази нелека задача, чийто срокове са доста ограничени във времето, предвид приключването на проекта на ДНП Пирин.

Участниците в обединението имат дългосрочен ангажимент към опазването на Пирин, защото сред тях е и изпълнителят (БФБ), разработил настоящият план за управление, благодарение на който и въпреки всички „апетити за усвояване“, успя да се запази парка до сега. Затова е важно да не се допусне разработването на план, който толерира „развитие“, за сметка на опазената природа или който обслужва определени икономически интереси.

За повече информация:
Александър Бърдаров - Ръководител на екипа, тел. 0898 45 58 17
e-mail: a.bardarov@pdm-services.eu
допълнителна информация за екипа на Пирин 2014 40.5 KB () Свали