bg en

Нова защитена местност "Гората на Боряна"

Боряна
Гората на Боряна е инициатива за обявяването на нова защитена местност в близост до Казанлък. Тя е една от малкото крайречни гори в района, която освен че има консервационно значение, се използва от жителите и гостите на града като място за отдих и рекреация и е дом на защитени и редки видове – бръмбар рогач, блатна костенурка, балкански тритон, черен кълвач и др.
Предложението е вдъхновено от усилията и отдадеността на Боряна Алексиева да опази крайречната гора от сечи и да я съхрани за бъдещите поколения. Затова и местността носи посмъртно нейното име. Идеята за новата защитена местност е на съпруга на Боряна - Велчо Алексиев, а Нели Дончева, гл. експерт "Опазване на горите" във WWF с помощта на Светослав Тодоров и Александра Александрова не се отказват, докато не доведат процеса до успешен край! Търсят обществена подкрепа, събират информация на терен, проучват собствеността на земята и режимите на опазване, търсят съдействие от институциите.
През 2020 г. предложението за защитена местност “Гората на Боряна" е един от победителите в конкурса за нови защитени територии и вековни дървета "Застъпници за природата", организиран от Асоциация на парковете в България и СДП БАЛКАНИ. На 31.12.2020 г. Нели Дончева внася предложението в МОСВ, което през март 2021 г. е съгласувано. Следва свикване на комисия на РИОСВ Стара Загора (юни 2021 г.) и заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на новата защитена територия (август 2021 г.).
Номинацията е за гражданската активност, която служи за пример как опазването на природата не е само в ръцете на институциите, а всеки човек може с делата си да допринесе за опазването на нашите гори, реки и биоразнообразие. Нека повече хора се вдъхновяват с ясната идея, че подобни дейности изискват време, търпение и много желание!

За повече информация:
Победители в конкурса "Застъпници за природата" - https://priroda.parks.bg/povediteli-konkurs/
Съгласуване на предложението с МОСВ - https://priroda.parks.bg/mosv-saglasuva-protsedura-za-obyavyavane-na-zashtitena-mestnost-gorata-na-boryana/
Нели Дончева разказва за Гората на Боряна по БНР - https://bnr.bg/hristobotev/post/101444439
Гражданска група Гората на Боряна във фейсбук - https://www.facebook.com/groups/1100223800339392/