bg en

Нова година - нов Природен парк

Нова година - нов Природен парк
10.01.2008
Беласица е малко позната планина, разположена в най-югозападния ъгъл на страната. Десетки години пазена (строго от бившия социалистически режим) с бодлива тел от хората, днес тя е запазила уникални растителни и животински видове. В България са разположени около 30% от площта на Беласица и това е единствената планина в страната, която може да бъде обявена за тристранна транс-гранична защитена територия между България, Гърция и Македония, което е добра възможност за устойчиво развитие въз основа на общото европейско бъдеще на региона.

Планината е климатична граница между Средиземноморския и Преходно-континенталния регион. На територията й са установени най-представителни примери за биоразнообразието в България - има над 1200 растения, което е 1/3 от флората на страната, а 102 от тях са с високо консервационно значение. Безгръбначната фауна е оригинална и изключително богата на видове. Учените все още откриват в Беласица нови видове дори за науката. Установени са 36 ендемични, 44 редки и 3 реликтни вида насекоми. Беласица дава убежище и на многожество гръбначни животни – 8 вида земноводни, 15 вида влечуги, 120 вида птици и над 50 бозайници.

Вековните кестенови гори на Беласица са обект на опазване не само в България, но и в Европа.

ЗАЩО ДА СЕ ОПАЗВА БЕЛАСИЦА?

• За да се запазят естествените кестенови гори;
• За опазване на вековни смесени гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и обикновен кестен (Castanea sativa Mill.);
• Заради естествените чинарови хабитати;
• Защото пази застрашени от изчезване растителни и животински видове – албански крем (Lilium albanicum Grsb.), обикновен тис (Taxus baccata L.), бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq. ssp. belassitzae Koz.) и др.;
• За да могат да се развиват екотуризма и устойчивите традиционни местни ползвания от планината;
• За да се стимулира екстензивно пасищно животновъдство в безлесната зона;
• За да се развива многофункционално горско стопанство;
• За транс-гранично сътрудничество за устойчиво развитие на региона.

Надяваме се, че новият природен парк (с площ 11,700 ха), който е част от Балканския Зелен пояс и мрежата НАТУРА 2000 ще гарантира по-нататъшното запазване на природните дадености на планината, но ще осигури и нови възможности за устойчиво развитие за местните общности.