bg en

Нов проект на БФБ: Участие за природа. Подкрепа за представителството на НПО и гражданското участие във взимането на решения относно политики за устойчиво развитие и околна среда

EAA
17.11.2014
На 14 ноември 2014 г. Българска фондация „Биоразнообразие“ започна изпълнението на нов проект „Участие за природа. Подкрепа за представителството на НПО и гражданското участие във взимането на решения относно политики за устойчиво развитие и околна среда”, наричан за краткост „Участие за природа”.
Проектът е с продължителност 16 месеца и е на стойност 80 542 евро. Целта му е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.
Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.
Конкретните дейности включват:
- проучване и анализ на гражданското представителство в България и формулиране на насоки за подобряването му;
- изготвяне на анализ и препоръки за промяна на законови актове, касаещи природозащитното законодателство, както и директна застъпническа работа;
- стимулиране на прякото гражданско участие чрез осигуряване на експертна помощ в 10 случая на заплашена природа в цялата страна;
- възможност за проверка за сигнали и подпомагане на местните общности при случаи на изсичане на гори, строеж на ВЕЦове и др. инвестиционни намерения с унищожителен ефект върху природата;
- организиране на конкурс за най-добрите предложения за активно гражданство, свързано с опазване на природата, участие във вземането на решения и разрешаване на местен проблем;
- създаване на дигитален архив, който да обединява информационния и документален ресурс по общата работа на организациите членки на Коалиция „За да остане природа в България“;
- популяризиране на работата по проекта, природозащитното законодателство и добри практики на гражданско участие чрез организиране и участие в събития, публикуване на прессъобщения, публикации на сайта на Коалицията и други приятелски сайтове и социални мрежи.
Проектът се изпълнява в в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансовата подкрепа на //Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.ngogrants.bg/