bg en

Национална среща за обсъждане на ефективното съвместно управление на различни категории защитени природни обекти

27.03.2012
Можете да изтеглите презентациите от семинара в края на тази новина.

На 27 март 2012 г. (вторник) в София Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) организира Национална среща за обсъждане на ефективното съвместно управление на различни категории защитени природни обекти, припокриващи едни и същи територии – природен парк/биосферен парк, природен парк/Натура 2000 зона и други категории като национални паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности – проблем, с който днес се сблъсква управлението на системата от защитени територии в България.

БФБ работи по подготовката на първия съвременен биосферен парк в България, който да отговаря на изискванията на Севилската стратегия за биосферните резервати от листата на ЮНЕСКО. В рамките на своя проект „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина” екипът на фондацията, с помощта на наши и чужди експерти, подготвя номинационната форма за обявяване на биосферния парк „Странджа” и се сблъсква с редица трудности, свързани със структурата за управление на тази нова категория, която не е предмет на Закона за защитените територии. С обявяването на Заповедите за зоните от мрежата Натура 2000, голяма част от останалите защитени територии в България също ще се сблъскат с този проблем.

Лектори на срещата ще бъдат г-жа Ваня Дебевец от регионален парк „Скочанска яма”, Словения, (който е Рамсарско място, включен е в Списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО и е биосферен резерват по Програмата „Човекът и биосферата”), г-н Пиер Галан, швейцарски експерт на ЮНЕСКО и г-н Бьорн Арне Нес от Директората за управление на природата, Норвегия. Фасилитатор на срещата ще бъде г-н Тома Белев. Следобедната сесия ще продължи с обсъждане на подходите за определяне на режимите в Заповедите за обявяване на защитените зони по Натура 2000.

За участие в срещата са поканени представители на МОСВ, дирекциите на националните и природните паркове, РИОСВ, НПО, експерти и др.
На 28 и 29 март мисията на чуждестранните експерти от ЮНЕСКО и експерти от МОСВ ще продължи в Странджа, където предстоят работни срещи с Дирекцията на природния парк, с кметовете на двете общини, попадащи в парка – Малко Търново и Царево, с общински съветници и др.

Националната среща в София и мисията на експертите на ЮНЕСКО се организират в рамките на проекта на Българска Фондация Биоразнообразие „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, осъществяван с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Presentatii BBF seminar Sof 27-03-12 Nr.1 Toma Belev 1.53 MB () Свали
Presentatii BBF seminar Sof 27-03-12 Nr.2 Pierre Galland 577.21 KB () Свали
Presentatii BBF seminar Sof 27-03-12 Nr.3 Vanja Debevec 3.73 MB () Свали
Presentatii BBF seminar Sof 27-03-12 Nr.4 Bjorn Arne Naess 192.77 KB () Свали
Presentatii BBF seminar Sof 27-03-12 Nr.5 Petko Tzvetkov 1.83 MB () Свали
Presentatii BBF seminar Sof 27-03-12 Nr.6 Nikolai Nedyalkov 1.28 MB () Свали