bg en

Национална конференция за речните екосистеми и риска от наводнения

05.11.2007
С цел да предизвика дискусия върху това, как да работим за предотвратяването на наводнения, без да унищожаваме речните екосистеми, Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) организира Национална конференция "Опазване на речните екосистеми и устойчиво управление на риска от наводнения". На нея ще бъдат представени съвременните добри практики по темата, както и резултати от проучвания в конкретни речни басейни от България. Поканени са водещи експерти от Холандия, Швейцария и Украйна.

Ние от БФБ решихме да организираме това събитие защото управлението на водите и мерките за защита от наводненията оказват пряко въздействие върху речните екосистеми и свързаното с тях биологично разнообразие. Днес заливните гори в България са почти изчезнали, а повечето речни легла са силно повлияни от човешките дейности.

Обилните дъждове, и причинените от тях наводнения в България нанесоха опустошителни поражения върху инфраструктурата, регионалната и местна икономика. На риск беше изложен животът на много хора. Днес сме изправени пред сериозни промени в климата, изсичане и опожаряване на горите в речните водосбори, които могат отново да предизвикат водната стихия.

В същото време защитата от наводнения у нас изостава от съвременната европейска политика и добри практики. След всеки нов порой се хвърлят средства на данъкоплатците в ремонтирането на едни и същи диги и подпорни стени. Извършват се неефективни „почиствания” на речните корита, при които частни фирми безогледно изсичат крайречни гори. Печалбата от така придобитата дървесина като че ли е по-значима, отколкото реалната защита на живота и имуществото на хората.

Конференцията ще се проведе на 7-8 Ноември 2007 г. в Конферентната зала на Централен военен клуб, гр. София. Поканени са представители на Министерство на околната среда и водите, ИАОС, Басейнови дирекции, РИОСВ, Министерство на Държавната политика при бедствия и аварии, Държавна агенция по горите, Изпълнителна агенция по хидромелиорации, Министерство на земеделието и продоволствието, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Напоителни системи, НЕК – Язовири и каскади, Асоциация по хидромелиорации, Асоциация на общинските еколози, университети, НПО, Консултантски фирми, БАН, представители на големи проекти в областта на водите и др.

Конференцията се организира от БФБ с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Наши партньори са Информационен и учебен център по екология, ГЕФ/ПРООН проект Родопи и Фондация Екообщност. Усилията ни са координирани и с Министерство на околната среда и водите.