bg en

Наш партньорски проект за Бургаските езера отличен от Европейската комисия

приключване на проекта
26.02.2016
Известен е вече шортлиста на ЕК за най-добър проект за 2015 г. За наша радост и гордост сред избраните е и проект „Живот за Бургаските езера“, който беше реализиран от БДЗП в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие, Кралското дружество за защита на птиците (Великобритания), Черноморски солници АД и Община Бургас в периода 2010-2014 година. Именно този проект беше продължение на нашия дългогодишен проект „Бургаски влажни зони“ и стана основата за новия, който изпълняваме в момента с част от същите партньори - „Солта на живота“.

Общо 28 проекта са отличени от ЕК, като три от тях са български – „Завръщането на лешоядите“  на Зелени Балкани и „Крайречните гори“ на WWF и нашия. Това е голямо признание, както за БДЗП и партньорите му, изпълнявали проекта, така и за природозащитата в България. Целта на нашия проект е осигуряване на дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата Натура 2000 и пет приоритетни видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници, както и устойчиво управление на техните местообитания. Вижте повече в краткия отчет на проекта.

Наградите ще бъдат раздадени по време на Европейската зелена седмица в Брюксел на 31 май 2016 г. Наградите се връчват за 11-та година и отличават най-успешните проекти за опазване на околната среда и природата, подкрепени от финансовия инструмент на ЕС - Програма LIFE+. Критериите за най-добрите проекти са оценка на приноса на проекта за опазването на природата в краткосрочен и дългосрочен план, социално-икономическо въздействие на проекта, иновативност и устойчивост, приложимост на европейските политики и ефективно изразходване на средствата.