bg en

НСБР одобри и трите плана за действие, представени от БФБ

глухар - сн. Ст.Аврамов
07.12.2017
Ha 1.12.2017 г. се проведе редовно заседание на Националния съвет за биологично разнообразие (НСБР) за разглеждане и представяне за утвърждаване на ресорните министри  на 8 плана за действие на приоритетни за опазване видове птици.

В съвета, председателстван от зам.министър Красимир Жеков, МОСВ, участват представители на НСЗП, МЗХГ, ИАГ, Министерство на туризма, министерство на икономиката, Министерство на енергетиката и Министерство на регионалното развитие, ИАОС, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Институт по океанология, различни институти на БАН, Пловдивският и Софийският и Лесотехническият университети. Място имат и двама представители на НПО - един от БФБ и един от WWF.

Доц. Д-р Петър Шурулинков от Института по зоология - БАН като член на авторския колектив представи Плановете за белогърбия и за трипръстия кълвач, а Димитър Плачийски от БФБ – този за глухаря. Имаше разгорещени дебати, относно някои от предложените мерки, най-вече по отношение на различни ловно и горскостопански практики. Членовете на авторските колективи и представителите на научната и природозащитната общност аргументирано защитиха предложените в плановете мерки за опазване на видовете.

В крайна сметка след оспорвано гласуване и трите плана бяха одобрени и след допълване с получените бележки ще бъдат предложени за утвърждаване от Министъра на околната среда и Министъра на земеделието, храните и горите. Бяха одобрени и ще бъдат предложени за утвърждаване и плановете за действие на черния, брадатия и белоглавия лешояди, разработени от колегите от Зелени Балкани, както и на малката белочела и червеногушата гъски, разработени от БДЗП.