bg en

Мониторинг на диви кози беше проведен по проекта „Bio-innovate“

rere
26.11.2020
Eксперти по проект „Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“ с кратко име BIO-INNOVATЕ проведоха мониторинг на диви кози в периода 6 – 9 ноември.  
 
Балканската дива коза е ендемичен за Балканите подвид на северната дива коза (Rupicapra rupicapra). Тя е и ключов вид за планинските екосистеми. Плътността на популацията й може да достигне няколко десетки животни на квадратни км. Дивата коза оказва значително влияние на поддържането на откритите екосистеми и освен това е хранителна база на хищници като вълк, рис и скален орел, лешояди и вранови птици. Видът е строго защитен, съгласно Директивата за местообитанията на ЕС и българския Закон за биологичното разнообразие, но въпреки това е обект на редовно бракониерство включително и в националните паркове.
 
Първият ден експертите се отправиха към хижа Пирин със задача да проучат числеността и разпространение на балканската дива коза в тази част на националния парк. Екипът посети района няколко дни преди официалния мониторинг, провеждан от Изпълнителна агенция по околна среда и води през ноември. Нашият опит от Рила и Гърция сочи, че след средата на октомври дивите кози се събират по открити места да сватбуват и тогава лесно могат да се преброят сутрин и привечер.
 
За подходящ период беше избран началото на ноември, когато по литературни данни и според експерти от региона би трябвало да бъде средата на сватбуването и то да е много активно. Беше обходена долината на р. Пиринска Бистрица, която е център на разпространението на дивата коза в южната част на НП Пирин. Маршрутът включваше предизвикателен планински терен по билото, включително прекосяване на полуразпадналия се мост на път към х. Пирин и полета от каменни реки.
 
Мониторингът продължаваше докато не се стъмни. В тази част на планината бяха преброени над 45 диви кози, разделени в няколко малки стада, въпреки че брачният сезон бе почти приключил и животните бяха доста разпръснати по билата в района.
 
Вторият ден мониторингът беше проведен в Северен Пирин при стръмните планински склонове в района на връх Вихрен. При проведените проучвания в Северен Пирин бяха констатирани няколко групи диви кози с обща численост над 110 животни в една малка част на парка, което бе изключително добър резултат. Животните не се плашеха от хора, което е един много добър индикатор за липса на бракониерство в тази част на планината.
 
Заключението на експертите от проведения мониторинг беше, че плътността на популацията на дивите кози в южната част на НП Пирин е нкяколко пъти по-ниска от тази в района на връх Вихрен, въпреки по-благоприятните местообитания на юг. Животните там се страхуваха очевидно от хората. Което налага извода, че бракониерството в южната част на парка все още не е напълно ликвидирано.
 
Именно бракониерството е най-голямата опасност за това прекрасно животно, отлично приспособено за живот в планините! Затова, ако видите бракониер или препарирана дива коза в някое заведение или хотел, можете да подадете сигнал на телефон 112, на служители на националния парк или на съответния РИОСВ.
 
Проектът „BIO-INNOVATE“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.