bg en

Младен Ангелов

Младен
Младен Ангелов е еколог по образование и по призвание. Уважаван и познат на мнозина в екосредите експерт, той е приел природозащитните идеи като мисията на живота си. Още от студентските си години е доброволец и активен член на „Зелени балкани“. Взел е активно участие в изграждане на мрежата от защитени зони «Натура 2000». Член на национални работни групи за определяне на числеността и разпространението на рибите. Участвал е в изготвянето на документи по оперативна програма «Рибарство» и планове за управление на защитени зони и територии, консервационни дейности и провеждане на мониторинг на риби и птици. Изготвял  е предложения за обявяване на защитени територии. Дългогодишен експерт в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, той е държавен служител, но не и „чиновник“, човек, който работи със знанията си, но и със сърцето си.
 
Активната му работа е свързана с разработването на Плановете за управление на речните басейни и мерките за подобряване и опазване на свързаните с води екосистеми, хидроморфологията и зоните за защита на водите, важни за биоразнообразието.  В работата си не се колебае да защити идеите си и да се бори за тях, включително и при наличие на административни пречки.
 
Отдава и свободното си време за природата и нейното опазване. Специална област на интерес за него представляват рибите. Извършва и сам финансира собствени проучвания върху миграциите на рибите в българските реки. Уважаван член на работна група за създаване на Наредба за условията, реда и техническите изисквания за изграждане на рибни проходи с цел осигуряване непрекъснатостта на реките. Особено ценен със знанията си в областта на зоните за защита на водите, екологичната мрежа „Натура 2000“ и водните екосистеми. Младен Ангелов е пример за активист за природата, доказващ това ежедневно.