bg en

Министър Искра Михайлова ще участва в общественото обсъждане на ПУ на НПЦБ

ц балкан
10.03.2014
Министър Искра Михайлова ще участва в общественото обсъждане на проекта на Aктуализирания План за управление (АПУ) на НП „Централен Балкан“, което ще се проведе на 11 март 2014 г. от 13.00 часа в Габрово (Художествената галерия „Христо Цокев“ на ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №10, ет. 3).

Поканени са всички заинтересовани страни – държавни институции, регионални и местни власти, браншови организации, научни институции, НПО, ползватели на ресурси от парка, жители от населените места около парка, както и граждани от цялата страна.

В продължение на месец заинтересованите страни имаха възможност да се запознаят с проекта на АПУ. На всички отправени предложения, становища и въпроси досега, както и по време на днешното официалното обществено обсъждане относно плана, ще бъде отговорено писмено. Следваща стъпка е внасянето на АПУ в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и разглеждането му от Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ. АПУ се приема от Министерския съвет.

Планът за управление на Национален парк Централен Балкан е инструмент за съхраняване на природното и културно богатство и развитие на устойчив поминък в Средна Стара планина. Актуализацията на Плана се извършва след изтичането на 10-годишния период от приемането на първия План за управление и отразява сегашното състояние на абиотичните и биотичните компоненти на природната среда, както и на социално-икономическите характеристики на „Централен Балкан“ и прилежащата му територия.

Актуализираният ПУ на НП „Централен Балкан“ - основен инструмент за управление на националния парк, отчита натрупаният през годините опит в управлението на територията и отразява информираното съдействие и участие на местните общности. Новият период за действие на плана е 2014-2023 г. В АПУ е оптимизиран териториалния обхват на съществуващите в първия план за управление зони, в които се прилагат различни и специфични за всяка зона дейности, режими и норми, целящи постигането на управленските цели на националния парк.

Постигнатите резултати в опазването на дивата природа и спечелената висока оценка - Европейска диплома за защитени територии, с която Комитетът на министрите на Съвета на Европа удостои националния парк като признание за неговата международна значимост, забележителни природни богатства, културно наследство, традиционни социално-икономически дейности и добро управление са знак, че с изпълнението на Първия план за управление успешно са постигани поставените цели. Затова екипът, разработващ АПУ, запазва проверените във времето и ефективно работещи елементи. Актуализираният план е в контекста и на разработената от Обществения консултативен съвет към парка Дългосрочна визия за Централен Балкан (2010-2050), отразяваща очакванията на обществеността за съхраняването на дивата природа за идните поколения, за бъдещето на тази територия, превърнала се и в символ на българския дух и култура. Взети са под внимание становищата и мнението на ползватели на ресурси в парка, на различни заинтересовани страни.

С цел споделяне на ползите от защитената територия, насърчаване развитието на традиционния за местните хора поминък - паша на домашни животни, сенокос, събиране на билки и горски плодове, са увеличени териториите, допускащи тези дейности. Предвижда се изграждане на посетителски центрове и комплекси за интерпретация, обогатяване и обезопасяване на туристическата инфраструктура.

Актуализираният План за управление се разработва в рамките на проект DIR – 593212 - 1 - 8 „Актуализиране на План за управление на НП “Централен Балкан”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „ Околна среда 2007-2013 г“.


За повече информация:
Генчо Илиев, ръководител проект „Актуализиране на ПУ на НПЦБ“ – 0887 761277
Кирил Георгиев, Гражданско дружество „Централен Балкан” - 0887 261 649

БФБ е част от Гражданско дружество "Централен Балкан".