bg en

Международен семинар „Важни екологични проблеми и трансфер на добри практики”

01.04.2012
БФБ организира международен семинар от 28 до 30 март 2012 г. в Благоевград за да се идентифицират важни екологични проблеми в България и Гърция и да се обмени опит как различни институции се справят с тези проблеми. Специално внимание се отдели на възможностите за развитие на т.н. зелени бизнеси или още бизнесите, които ползват природните ресурси по щадящ и устойчив начин.

Важна част от програмата бе обсъждането на образователните сценарии на БФБ, община Доксато (Гърция) и община Баните (България). Тези образователни сценарии ще бъдат поместени в стаи за увеличена реалност, които ще бъдат изградени в Доксато, Баните и Благоевград. Чрез ползването на съвременни IT технологии партньорите искат да подпомогнат създаването на отговорно отношение на хората към околната среда.

В семинара участваха представители на община Доксато, община Баните, дирекциите на националните и природните паркове, РДГ - Благоевград, НПО, експерти и др. Специални гости на семинара бяха кметовете на общините Баните и Доксато.

Семинарът бе организиран като част от проект „Трансгранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните, с приноса на Българска фондация Биоразнообразие”, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”.

Municipality Doxato