bg en

Местообитания свободни от инвазивни чужди растения

инвазивни видове
Фондация "Инфромация и природозащита" работи по LIFE проект "Местообитания свободни от инвазивни чужди растения" по програма Life. Проектът има за цел да бъде подобрено природозащитното състояние на три от най-редките и силно уязвими типа природни местообитания в страната, които са засегнати от инвазивни видове. Инвазивни са видовете, които не са естествено разпространени, a са внесени в природата на страната от други държави. Появата им обикновено е резултат от човешки дейности - транспорт, туризъм, търговия, земеделие, градинарство, залесяване, дървообработване, а разпространението им е много бързо на новото място, като те изместват типичните за дадено място видове и местообитания. Това е един от най-големите екологични проблеми на 21 век. Дейностите по проекта продължават от октомври 2017 до октомври 2022 година и включват: създаване на GIS база данни за разпространението на дървесни и храстови инвазивни видове в района на проекта; сформиране на платформи за съвместно управление и създаване на програма за опазване на местообитания и контрол на инвазивните растения в тях; обучения на заинтересованите страни по инвазивни чужди видове растения и устойчиво управление на местообитанията; образование на целевите групи и широката общественост и др.
За периода май 2020 до май 2021 по проекта продължава активно информационната кампания за това кои растения са инвазивни в България, как става тяхното навлизане в дивата природа и  какво може да направи всеки от нас, за да спре разпространението им. Проведени са обучения и онлайн дискусии с експерти от ИБЕИ БАН, Национална служба за защита на природата към МОСВ; представени са добри практики от България и чужбина за справяне с инвазивни видове растения; създадена е карта за разпространение на чужди растения по сигнали на граждани и др.

За повече информация:
Сайт на проекта: https://invasiveplants.eu
ФБ страница на проекта: https://www.facebook.com/IASFreeHabitats/