bg en

Мая Бориславова Радева

Мая Бориславова Радева
След като през 1991 г. завършва Лесотехническия университет като "инженер-лесовъд" с втора специалност "опазване на околната среда", Мая Радева започва като еколог и озеленител в община Трявна, където остава от 1991 до 2003. По време на работата си в общинската администрация помага и за фактическото създаване и обединяване на документи, необходими за "създаването на природен парк, който да пази старите букови гори". От 2003 г. е назначена с конкурс за директор на новосъздадения природен парк "Българка" и оттогава утвърждава тази територия с различни проекти. Първият проект е за възстановяване на местообитания и поддържане на биологичното разнообразие на територията на парка.

Като директор на Природен парк Българка, въпреки многото атаки до този момент успя да запази старите букови гори и с реализацията на проекти да възстанови изчезващи местообитания на редки защитени видове птици като полубеловратата и червеногушата мухоловки, южният белоглъб кълвач и лещарката. Именно заради полубеловратата и червеногушата мухоловки, паркът е обявен като защитена зона по Директивата за птиците. Изгражда и волиера за дребни, средни и едри грабливи птици, където излекувани диви птици от Старозагорския център за диви животни преминават адаптационен период и се връщат сами в естествената среда. Два пъти е номинирана (за последен път декември 2013) за най-добър мениджър на защитена територия. Уволнена несправедливо, в момента бившият директор на Природен парк „Българка“ работи за неправителствената организация Екологични и културни инициативи и проекти „Българка“ в името на същата защитена територия със същата кауза и хъс.
За повече информация: http://forthenature.org/upload/documents/2014/10/Maya-radeva-kompas.pdf