bg en

Материал за опазването на глухарите в European Wilderness Society

Материал за опазването на глухарите в European Wilderness Society
26.11.2014
Материал за опазването на глухарите като шанс за обявяването на защитена зона Рила Буфер в онлайн изданието European Wildreness Society. Статията акцентира върху дейностите по проект "Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи", осъществен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." 
http://wilderness-society.org/bulgarian-biodiversity-foundation-helps-declare-new-spa-ans-sci-rila-bufer/