bg en

Маркетинг на дестинация Беласица

29.09.2009
Проектът бе реализиран на територията на две общини: Петрич от българска страна и Струмица – от македонска. Изпълнител на проекта бе Пирински туристически форум, в партньорство с екологична асоциация “Планетум” - Струмица. Общата стойност на проекта бе 75 250 Евро, от които 90% са осигурени от ЕС и Правителството на Република България, а останалите 10% са собствен принос на партньорите. Проектът бе с продължителност 18 месеца.

Проектът беше реализиран явява естествено продължение на други инициативи за устойчиво развитие, реализирани в района на Беласица – най-новият Природен парк на България. Чрез проекти, изпълнени през 2007 и 2008 г. от Българска фондация Биоразнообразие и Община Петрич, бяха поставени основите за развитие на устойчив туризъм в този район. Целта на настоящия проект бе да се гарантира утвърждаването на Беласица като единна дестинация именно за такъв тип туризъм, чрез професионален маркетинг и създаване на дългосрочни транс-гранични партньорства.

За постигането на тази цел беше разработена обща (транс-гранична) Маркетингова стратегия в пет последователни стъпки:
1. Дефиниране на общ туристически продукт;
2. Определяне на целеви пазари;
3. Позициониране на туристическия продукт на пазара;
4. Формулиране на единна ценова политика;
5. Разработване на система от маркетингови мерки и канали за промоция.

Стратегията беше изготвена от смесен екип представители на заинтересованите страни от България и Македония: общините Петрич и Струмица, неправителствени организации, туристически бизнес. За екипа ще бъде осигурено начално обучение по туристически маркетинг, както и помощ от страна на експерти в различни области.

Паралелно със създаването на Маркетинговата стратегия и като част от нея, започна работа по търговска марка „Беласица“, която да стане отличителен знак на туристическата дестинация. Беше създаден Уеб-портал за Беласица, който да изпълнява функцията на виртуален посетителски и информационен туристически център за района. В процес на отпечатване е пакет промоционални материали: имидж-брошура, плакати, календари и стикери.