bg en

Малкият корморан в Пловдивско

Малкият корморан в Пловдивско
10.03.2009
По проекта бяха заложени дейности за мониторинг на малкия корморан в нощувката до Пловдив, мониторинг на вида по течението на р. Марица в участъка от с. Звъничево до Първомай, охрана на нощувката до Пловдив и установяване на заплахи за вида, както и провеждане на лекции-презентации на студенти от ПУ „П.Хилендарски”.
Мониторингът на нощуващите малки корморани се осъществи от студенти по екология и ООС в ПУ „П.Хилендарски” и членове на БДЗП. Нощувката на малките корморани е на дървета на малък остров в средата на река Марица на 6 км от Пловдив по пътя Пловдив-Пазарджик. За периода на изследването максимална численост е установена на 13.2.2009 с 2253 индивида, а най-ниска – на 6.12.2008 с 1688 индивида. Тези резултати показват, че през топлия период в началото на декември числеността е най-ниска, но интересното е, че през най-студения период (около 1-10 януари) - числеността не е най-високата за периода, но е близка до максималната. Високата численост се дължи вероятно на наближаващия размножителен период, когато птици, гнездящи северно от България, и зимували южно от страната сега мигрират на север и се задържат в подходящи места, подобно на това.Проведени бяха презентации на тема: „Опазване на ловния сокол в България” (лектор д-р Петър Янков), „Видрата в България – екология и начини на опазване” (лектор: Дилян Георгиев), „Опазване на малкия корморан по р. Марица” (лектор: Димитър Плачийски). Над 90% от присъстващите бяха студенти от различни факултети в Пловдивския университет, както и преподаватели от ПУ и членове и симпатизанти на БДЗП. Радиопредаване в Radio Neco (http://net.uni-plovdiv.bg/?page_id=86 ) - радиото на ПУ, с основна тема «Ойкос представя... Българско Дружество за Защита на Птиците» запозна слушателите с дейностите за опазване на малкия корморан в страната.
Заплахи за малкия корморан не бяха установени, но само около нощувката при Пловдив бяха регистрирани 7 убити големи корморана.


Проектът е финансиран от БДЗП като част от Реализиране на партньорства за опазване на птиците и важните за тях места и местообитания в границите на ОВМ от Натура 2000, чрез осъществяване на мониторинг и преки природозащитни дейности в тях.

За повече информация: Георги Герджиков, БДЗП Пловдив, тел: 0883349412 e-mail: georgi.gerdjikov@gmail.com