bg en

МОСВ ясно изрази воля да приеме ПУ на ПП „Странджа”

01.12.2010
На 30.11.2010 г., Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към МОСВ разгледа Плана за управление (ПУ) на Природен парк „Странджа”, внесен още преди 5 години.
Дирекцията на Природен парк „Странджа” и Българска фондация Биоразнообразие приветстват заявената от сегашното ръководство на МОСВ държавническа позиция с откриването на процедура за актуализиране и одобрение на Плана за управление на Парка. На ВЕЕС беше констатирано, че този План представлява новаторски подход за управление на защитените територии, особено в периода, когато е започнало разработването му в България е липсвал опит в подготовката на подобни документи. Също така беше подчертано общочовешкото значение на Странджа и нашата обща отговорност да съхраним природата й, като се съобразяваме и с хората, които живеят на тази територия.

С този план няма да бъдат променяни границите на Природния парк. МОСВ демонстрира воля да не се допусне презастрояване на крайбрежието по подобие на териториите на север от гр. Царево.
Въпреки огромната работа, извършена по изготвянето на Плана до 2005 г., промяната в законодателството и новоприетите нормативни документи налагат актуализиране и ново съгласуване на Плана с отговорните институции. Също така ВЕЕС констатира, че Планът за управление не може да играе ролята на Устройствен план на територията, което налага промени в режимите на предлаганите с ПУ зони. Експертният съвет поиска и прилагането на съвременните принципи на Севилската стратегия за биосферни паркове, съгласно Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО.
Решението на ВЕЕС задължава БФБ да представи обновеният План за управление до март 2011 г., а през април трябва да се свика ново заседание на ВЕЕС за разглеждането му.
Планът за управление на Природен парк „Странджа” бе разработен в рамките на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (днес БФБ) след подписване на Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и Конфедерация Швейцария. Документът стана възможен с широкото обществено и експертно участие на всеки етап от неговата подготовка. След официално обществено обсъждане през 2003 г. и след отразяване на предложения и възражения от граждани, институции и организации, ПУ бе внесен за разглеждане в МОСВ на 30.08.2005 г.
Поради отказа от предприемане на действия от тогавашното ръководство на МОСВ през 2008 г. БФБ заведе и спечели съдебно дело срещу кабинета на тогавашния министър на околната среда и водите – Джевдет Чакъров за неспазване на законовите разпоредби и осъди Министерството в едномесечен срок да разгледа Плана, което така и не се случи.
Двете организации (ДПП Странджа и БФБ) изразяват своята благодарност за подкрепата, която ни оказват граждани, неправителствени организации и институции за опазване на нашето общо богатство - Природен парк „Странджа”.

За повече информация:
Стефан Златаров, Директор ДПП „Странджа” – 0888 191817
Радостина Ценова, БФБ - регионален координатор Странджа – 0888 508 502