bg en

МОСВ предлага опасно отслабване на екомрежата Натура 2000 и изключване на гражданските организации от природозащитната работа

koalicia
09.04.2019
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ изпраща днес писмо до премиера на България Бойко Борисов с искане за незабавно спиране на опасни поправки в Закона на биологичното разнообразие (ЗБР), предложени от министър Ненов Димов.
 
В началото на 2019 г. МОСВ предложи поправки в ЗБР, които бяха предоставени за консултация и становища на всички заинтересовани лица. Процедурата приключи с огромен брой отрицателни становища на научни и академични институции, природозащитни организации и граждани. Причините за тях са, че редица предложения противоречат на различни български закони, както и на европейските директиви за природните местообитания и за птиците. Приемането на предложените промени означава намаляване и обезсилване на мрежата Натура 2000, сериозни затруднения за устойчивото управление на защитените зони у нас и засилване на непрозрачното и авторитарно управление на природния ресурс на България, заради което в последните години страната ни продължава да губи гори, реки и защитени видове.
 
От публикуваната на 8 април 2019 справка за отразяване на становищата, става ясно, че единствените промени, направени в резултат обществената консултация, са по отношение на отпадането на противоконституционно изискване за национализация на научни данни. Исканията за отмяна на текстовете, касаещи всички останали проблеми, посочени от експерти с отношение към опазване на биоразнообразието, са отхвърлени.
 
Ако предложенията на МОСВ за промени в ЗБР бъдат приети, ще влязат в сила следните опасни прецеденти:
 
Целите на защитените зони от мрежата Натура 2000 ще бъдат променени в противоречие на  изискванията на европейската директива за местообитанията. Това означава България да променя и да обезсилва еднолично европейските закони за природата;
 
Промени в обектите на опазване в зоните могат да се променят по еднолична преценка на министъра при липса на ясни процедури за това – така МОСВ безконтролно ще предопределя смисъла и бъдещето на всяка една защитена зона;
 
Промените включват разработване на задължителни „Териториални планове за управление“, които да бъдат разработени за всички защитени зони в обхвата на една РИОСВ. Това означава, че този план ще включва части от зони, попадащи на територията на няколко РИОСВ. Но директивата на ЕС е съвсем ясна –  мерките за опазване се прилагат на ниво защитена зони, а не за части от зона.
 
Чрез премахване на отговорностите  на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) по отношение на политиките по Натура 2000, предложенията изключват научната основа за създаване и управление на мрежата Натура 2000. В НСБР членуват както представители на администрацията, така и на научни и академични държавни и граждански организации в областта на биоразнообразието, към които има конкретни изисквания за научна експертиза. Той се заменя с консултативен съвет, за който липсват изисквания за научна експертиза в областта на биоразнообразието;
 
Участието на НПО в процесите за Натура 2000 се предлага да бъде ограничено, като се поставят дискриминативни изисквания.
 

Посочените проблеми в законопроекта ще доведат до отслабване на режимите за опазване на Натура 2000 мрежата и нейното обезсмисляне. Промените биха улеснили строежи и злоупотреби в опазени природни обекти. Фактът, че около една трета от страната попада в Натура 2000 мрежата е шанс, който трябва да бъде използван за подобряване на качеството на живота на българите. Натура 2000 в България е създадена по силата на европейски закони за природа, които страната се е задължила да спазва и прилага като член на ЕС. Целенасочен натиск и нарушаване на Натура 2000 ще доведе до поредната наказателна процедура срещу България.
 
Този опасен прецедент е иницииран  от министъра на околната среда и водите Нено Димов. Природозащитниците припомнят, че това е министърът, който подведе Министерски съвет да вземе решение за промяна в плана за управление на НП „Пирин“ с цел застрояване,  в нарушение на три български закона. Разликата този път е, че става дума не за една защитена територия, а за цялата екологична мрежа. Стартиралите нови наказателни процедури в областта околна среда показват, че Министърът на околната среда и водите очевидно отказва да спазва европейските задължения на България в областта на околната среда.
 
Коалиция „За да остане природа в България“ настоява законопроектът да бъде отхвърлен.


За контакти:
Стефан Аврамов, Българска Фондация Биоразнообразие, 0877 511 577
Тома Белев, Асоциация на парковете в България, 0888 100 373Допълнителна информация:
В коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org