bg en

Кръгла маса за Природен парк Беласица

12.04.2007
Поканени са всички заинтересовани страни в района – кметове на населените места, Областна управа - Благоевград, Държавно лесничейство - Петрич, Регионално управление по горите - Благоевград, Национално управление по горите, туристическо дружество “Калабак”, Ловно-рибарското дружество - Петрич, Районна инспекция по околната среда и водите - Благоевград, Басейнова Дирекция Западнобеломорски район, Национална служба за защита на природата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, местни и регионални неправителствени организации, представители на бизнеса, както и експерти (включително гръцки и македонски) в областта на защитените територии и устойчивото развитие.

БФБ вече трета година работи за популяризирането и разясняването на идеята за създаване на парк “Беласица”. Бяха проведени десетки формални срещи със заинтересованите страни, лекции по училищата, изложби за биоразнообразието и Зеления пояс, а също така бяха издадени информационни материали – дипляни, календарчета, плакати и др.