bg en

Кампанията на Асоциация на парковете в България за повишаване капацитета за застъпничество и управление на природните ресурси

Обучение
Асоциация на парковете в България е единствената природозащитна неправителствена организация в България, която през последните 5 години има различни дейности, всички, от които са насочени към повишаване капацитета – обучение за служителите, отговорни за управлението на защитените територии, Натура 2000 зоните в България и обучение на граждански групи и младежи за застъпничество за опазване на околната среда. На ежегодните си обучения Асоциацията кани признати лектори с дългогодишен опит в практиката по опазване и управление на защитените територии и Натура 2000 мрежата. Особен принос на АПБ през последната година е провеждането на 5 национални обучения - 1 за повишаване капацитета на служителите, отговорни за управлението на защитените територии, Натура 2000 зоните в България и 4 за граждански групи и младежи за застъпничество за опазване на околната среда. Благодарение на обученията са обучени 173 участника, сред тях активни граждани от цялата страна и експерти от 40 институции и организации.
 
За повече информация:
„Архиви за природа“
„За Балкана и Хората“