bg en

Кампания срещу мина за златодобив в Трън - награда на журито

Трън
Кампанията стартира в отговор на инвестиционното предложение за добив и преработка на злато на „Евромакс сървисис“ (част от групата на „Асарел – Медет“), което застрашава природата на град Трън. Инвестиционното намерение предвижда два участъка с обща концесионна площ от 19,25 кв.км, като откритите рудници и хвостохранилища се очаква да заемат 2100 дка. Част от територията на северния участък попада в две зони от мрежата Натура 2000, обявени за защита на дивата флора и фауна в планината Руй.
 
С многобройни граждански акции, между които: разяснителна кампания за последиците за района от реализирането на инвестиционното намерение, изкачване на връх Стража в защита на Трънската природа, почистване на река Ерма,  издаване на безплатен вестник „Референдум“ и разпространение на информационни материали сред местното население, кампанията достига до успешен резултат - 93 % от местното население гласува с ДА на въпроса: Против ли сте община Трън чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми?.