bg en

Кампания срещу Втори гребен канал в гр. Пловдив, организирана от неформална гражданска коалиция в гр. Пловдив

Спаси парковете на Пловдив
За периода 22 май 2014г. - 22 май 2015г. неформалната гражданска коалиция в гр. Пловдив, обединена около сдружение "Граждански контрол - защита на животните", инициира съдебни дела срещу екологичната оценка на проекта за Втори гребен канал, срещу липсата на екологична оценка на изменението на ОУП на гр. Пловдив и последвалото незаконно изменение на ОУП от ОбС - Пловдив.

Целта на трите дела е да предотврати изсичането на над 4000 дървета, разположени в защитените зони от мрежата "Натура 2000" по поречието на р. Марица ("Река Марица" по Директивата за хабитатите и "Марица - Пловдив" по Директивата за птиците). Това са последните крайречни гори, разположени в границите на гр. Пловдив, които са дом на застрашени видове като голяма бяла чапла, видра, лалугер и черен щъркел. В непосредствена близост до мястото за реализация на Втория гребен канал се намира защитена територия "Нощувка на малък корморан", което е една от най-важните места в България за зимна миграция на световно застрашения вид. 
 
В хода на кампанията са проведени множество срещи на заинтересуваната общественост в града, изготвени са официални становища за обществените обсъждания в ОбС - Пловдив, осъществени са връзки с национални и местни медии, които чрез статии, репортажи и интервюта да запознаят гражданите с проблема. Ангажирани с казуса са представители на академичните среди (доц. Кирил Стоянов от Аграрен университет - Пловдив), НПО ("Зелени Балкани"), политически партии ("Зелените"), професионални организации (Съюза на ландшафтните архитекти, Камара на архитектите в България).

Като резултат от висящите съдебни дела и цялостната кампания, за момента Община Пловдив не е започнала реализация на проекта, финансирането по програма Jessica е прекратено, създаден е активен дебат за необходимостта, финансовата адекватност и екологичните последствия от проекта.