bg en

Кампания по проект “Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела “растителни микрорезервати”

Цел на проекта е да бъдат опазени уникални видове от българската флора и такива с единични или малко на брой находища, чиито популации се намират извън съществуващите защитени територии и са изложени на голям риск от унищожаване. Постигането на тази цел се осъществява чрез прилагане на концепцията за Растителните микро-резервати в България, чрез изграждане на мрежа от малки защитени местности.
Постигнати резултати и конкретни дейности :
- 7 плана за действие са обсъдени на НСБР, с решение да бъдат приети. 
След отразяване на направените бележки ще бъдат представени на Министъра за утвърждаване
- Проведен мониторинг в 12 сайта с участието на експерти от 3 РИОСВ
- Проведени in situ дейности в находището на 1 вид
- Обявени 57 малки защитени местности (микрорезервати) - Попълнена еx situ колекцията с 3 вида. За 2 вида е извършена реинтродукция в естествените местообитания с растения, отгледани от семена
Повече за кампанията и проекта: http://life.s-kay.com/bg_home.php