bg en

Кампания "Вековните гори", организирана от WWF България

Вековни гори
Кампанията на WWF България за спасяване на вековните гори има за цел да информира обществеността за опасностите от загубата на едни от най-ценните и важни за биоразнообразието – вековните гори. Това са горите над 100-годишна възраст. В България те са едва 5%, а са дом на над половината от всички горски видове в страната. Редица научни изследвания показват, че старите, нестопанисвани гори съхраняват изключително биологично разнообразие, като над 50 % от горските видове са привързани именно към старите гори.

Кампанията призовава към опазването на вековните гори чрез: установяване, картиране и популяризиране на оцелелите вековни гори в България и залагане на иновативни промени в горскостопанската нормативна уредба, които да гарантират опазването на старите гори, като недопускане на човешка намеса в тях и компенсиране на собствениците им за пропуснати ползи.

Но основната цел на екипа е да достигне до масовата публика – „Наред с експертната работа е важно значението, ролята и състоянието на старите гори да бъдат популяризирани и осмислени, и обществото да приеме опазването им за свой приоритет“, споделя Нели Дончева, ръководител на кампанията. Затова организаторите на кампанията популяризират проблема като: разработват публична GIS платформа за старите гори на България; организират дарителска кампания за запазване на горите; създават и разпространяват филма „Непознатите гори“, озвучен от Калин Врачански; правят проучвания на вековните гори в различни райони на страната; правят обучения за разпознаване на незаконната сеч; изнасят лекции и организират дискусии по темата; срещат се с институции, отговорни за проблема; правят становища и предложения за промени на Закона за горите; правят проверки за незаконни сечи и др.
Повече за кампанията "Вековните гори"