bg en

Кампания „Искаме си Рекултивацията“, организирана от гражданска инициатива "Съседите на Рекоул"

Искаме си Рекултивацията
Кампанията „Искаме си Рекултивацията“ е организирана от местна гражданска инициатива „Съседите на Рекоул“ от град Перник, която е създадена, за да популяризира въпросите, засягащи живота, здравето и собствеността на гражданите, живеещи в кварталите в непосредствена близост до участък „Гладно поле - А" на находище 1 „Пернишки въглищен басейн“.
 
На 26 април 2015 „Съседите на Рекоул“ организират протестна акция за показно засаждане на дръвчета на територията на унищожения зелен пояс между открития рудник и пернишкия квартал „Стара Тева”. Целта им е да заострят общественото внимание към липсата на същински рекултивационни дейности след приключване на минните концесионни договори в България.
 
40 дръвчета са засадени на незаконните черни пътища към обезлесения парк „Урса”, които са направени, за да се достига до откритите рудници. Така по нестандартен начин жителите на квартала успяват да привлекат общественото  и медийното внимание към проблемите, свързани с действията на концесионера:  сегашният концесионер (концесията приключва през май) извършва изкопни дейности по способа „открит рудник” на отстояние 300 м от жилищните сгради в урбанизирана територия, което застрашава здравето на жителите; в пункт „Шахтьор" са отчетени чести превишения на концентрацията на фини прахови частици (в сравнение със средните месечни нива); липсва контрол върху изсичането на лесопарк „Урса”, въпреки гражданските сигнали за непрекъсната бракониерска дейност.

Гората се изсича, за да се строят незаконни галерии за добив на въглища; незаконните галерии подкопават основите на близките къщи и ЖП линията Перник–Волуяк; високите подпочвени води наводняват мазетата на къщите в кварталите „Рудничар” и „Стара Тева”.

Повече информация за кампания "Искаме си рекултивацията"
Видео от ацията