bg en

КОНКУРС ЗА ЛОГО ЗА РЕГИОНАЛНА МАРКА “ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА”

06.12.2007
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛОГОТО:

• Дизайнът на логото трябва да е авторски, да не копира или напомня съществуващи лога на други организации (може да се заимства единствено логото на Дирекцията на парка);
• Проектите за конкурса трябва да съдържат:
- Лого, състоящо се от знак и мото (или място за мото);
- Бланка;
- Визитна картичка;
- Папка;
• Проектът на логото трябва да бъде изработен в една от следните програми за векторна графика:
  • Corel Draw (с разширение *.cdr)
  • Adobe Illustrator (с разширение *.al или *.eps)
• Проектът на логото трябва да бъде в размер 1:1 и цветова гама CMYK
• Всички използвани шрифтове следва да бъдат конвертирани в криви.
• Готовият проект на логото трябва да бъде предоставен:
  • на CD, което включва както векторния вариант (записан в един от форматите погоре), така и във формат jpg и pdf
  • Като цветна разпечатка в размер 1:1
  • Трите имена, адрес и телефон за връзка с автора
  • Декларация, че ако проектът бъде класиран на първо място, авторът предоставя изключително право за използване на логото и ще подпише съответен договор за това.