bg en

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ

13.11.2006

Могат да кандидатстват дипломанти от всяко българско Висше учебно заведение, чиито дипломни работи попадат в тематиката на конкурса:

  • опазване и управление на световно застрашени видове животни и растения;
  • управление на защитени територии;
  • разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси;
  • развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и др.;
  • развитие на природозащитното образование.

Отпусканите суми ще са на стойност до 1000 лева. Неприемливи за финансиране са хонорари за дипломанта, научния ръководител и консултанти; закупуване на оборудване или на научна информация (данни, анализи от проучвания и др.). Продължителността на проекта да бъде до 30 октомври 2007.