bg en

КАРТАЛИ 2009

21.04.2009
ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОЛЕВИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

1. Обучение за мониторинг, наблюдение и подхранване на лешояди.
2. Обучение за търсене на гнезда и нощувки по скали на белоглав лешояд, египетски лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, обикновена ветрушка, сокол скитник, гарван, черен щъркел, сива чапла. Практически дейности.
3. Проучвания и мониторинг на земноводни и влечуги.
4. Проучвания на прилепи.
5. Работа с GPS.
6. Маркиране на защитени територии.
7. Търсене на редки растения.
8. Трансекти за обикновените видове птици.