bg en

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”?!

19.03.2007
През последната година се разрази сериозен обществен дебат за Природен парк “Странджа”, за границите и заповедта за обявяването му, за незаконното строителство в границите му и прехвърляне на отговорност между институциите.

Българска фондация “Биоразнообразие” (БФБ) вече 3 години чака приемането на Плана за управление, изготвен в периода 1999-2003 г. и минал обществено обсъждане през април 2003.
През август 2005 г. БФБ внесе в МОСВ преработен вариант на Плана за управление (ПУ) на Природен парк “Странджа”, в съответствие с Решение на ВЕЕС №3/2004 г. Целесъобразността на поставените от общините искания, свързани с дейностите по Приложения 1 и 2 от ЗООС, бяха предмет на Екологична оценка (ЕО), съгласно Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми. Докладът по ЕО бе представен в отделен свитък към ПУ, като основна част от препоръките му бяха включени в преработения вариант на плана. Смятаме, че в предложения вариант на Плана за управление бе постигнат добър баланс между природозащитните цели и възможностите за местно икономическо развитие.

През септември 2006 г. екипът подготвящ ЕО на ПУ на ПП „Странджа” внесе исканите поправки, съгласно изискванията на Дирекция „Превантивна дейност” на МОСВ. На среща между представители на НСЗП, Дирекция „Превантивна дейност” и БФБ получихме уверения, че до края на септември ще се проведе заседание на Междуведомствената комисия за разглеждане на екологичната оценка, веднага след което на заседание на ВЕЕС ще се разгледа и самият План за управление.

За съжаление, до този момент не сме получили никакъв писмен отговор от МОСВ, а събитията от последните месеци още веднъж доказват спешната необходимост от разглеждане на Плана на ВЕЕС и влизането му в сила, което ще гарантира опазването на най-голямата защитена територия в България.

Особено сме обезпокоени от изявленията на кмета на Община Царево, че в този си вид Природният парк препятства развитието на общината и от искането му за изключване на територии от границите на защитената територия, както и оспорване в съда на заповедта за обявяване на Природния парк. Считаме, че подобна недалновидна политика застрашава в дългосрочен план интересите както на местните жители, така и на цялото ни общество.

Държим да подчертаем, че Планът за управление на ПП “Странджа” е документът, с който е извършена експертна оценка на консервационната значимост на най–голямата в страната защитена територия. Доказано е, че тази значимост има световни измерения и е непростимо да бъде унищожавана с лека ръка. Постановките на Плана за управление на ПП “Странджа” са плод както на експертно мнение, така и на дълга обществена дискусия. За съжаление в рамките на тази дискусия вижданията на община Царево претърпяха неочакван поврат – от съгласие с предложения на общественото обсъждане документ до непрекъснато ескалиращи желания за застрояване и изключване на територии. Не на последно място продължителното отлагане на разглеждането на ПУ и липсата на решение от страна на МОСВ, подкрепят тези негативни тенденции.

Смятаме за особено належащо спешното свикването на Висш експертен екологичен съвет за разглеждането на Плана за управление. Разчитаме веднъж завинаги да се реши проблемът за управлението на ПП “Странджа” като национално и световно значима природна територия.