bg en

Извънкласни дейности в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска област

Проект BG051PO001/07/4.2-01- 454 „Извънкласни дейности за развиване на екологично съзнание, творчески умения и широка природозащитна култура у ученици в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска област” e одобрен от МОН, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.2-01 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Чрез този проект БФБ, в партньорство с три пловдивски училища – СОУ ”Свети Седмочисленици”, НУ „Христо Ботев” и НУ „П.Р.Славейков” ще работи активно за включване на голям брой ученици в извънкласни дейности, формиращи екологично съзнание и богата обща култура в областта на опазването на природата. Идеята е да се създаде масово приложим модел за ивънкласна работа с деца от трети и четвърти клас (провеждане на пилотни кръжоци “Биоразнообразие и творчество” в трите училища парньори), както и широко участие в областните състезания «Натура 2000» за популяризиране на защитените територии и видове в България.
Информация за проекта 80 KB (doc) Свали