bg en

Изложбата за пеперудите на гости на ПП „Рилски манастир”

рила 1
15.11.2012
В природен парк „Рилски манастир” се срещат някои от най-интересните и редки видове пеперуди в България. Включването на района са като целеви за опазването на дневните пеперуди е се дължи да факта, че тук се срещат важни популации на 30 от целевите видове, обособявайки го като най-богатият район в страната, особено на планинските Parnassius apollo, Colias caucasica, Erebia orientalis, E. rhodopensis, E. pronoe, E. melas и Euphydryas cynthia.

Пеперудите имат важна роля за равновесието в природата. Много от тях помагат за опрашването на растенията. Някои пеперуди са застрашени и се нуждаят от специални грижи, за да оцелеят. Затова и за да ги направи по-близки на хората, Българска фондация Биоразнообразие заедно с Националния природонаучен музей към БАН обявиха 2012 г. за Година на пеперудите.