bg en

Иван Гавалюгов

Иван Гавалюгов
Винаги с позитивно отношение върху опазването на биоразнообразието и природата на община Ботевград. След заслугите му са: системните действия по опазване на ЗМ „Мухалница” и най-дългата документирана миграция на земноводни в света; организиране на събития и участие в дебати с природозащитна тематика: детски карнавал на биоразнообразието, Ден на Жабешкото блато, дискусии за опазване на горите и водите; по инициатива на община Ботевград стартира процедура за обявяване на биосферен парк, включващ части от територията на още 3 общини. Ботевград е и първата община, която обяви за защита горите си във фаза на старост. Изключително навременна и адекватна беше и намесата му във връзка с източването на яз. „Бебреш” и зараждащата се водна криза. Общината участва активно в национални кампании за почистване и инициира почиствания.
В качеството си на председател на МИГ Ботевград подкрепя и изпълнява проект за опазване на горите, насърчаване на гражданското участие и разработване на План за многофункционално упр. и устойчиво развитие на горите и земите. В Стратегията за устойчиво развитие на туризма на общината като приоритети са заложени екотуризма, планински и доброволчески туризъм и са заложени мерки и дейности, насърчаващи природозащитата и гражданското участие. В проекта на ОУП на община Ботевград е предвидено създаване на защитен ландшафт по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата”.  Иван Гавалюгов успява да поддържа диалог и партньорство с научни и природозащитни организации: ИБЕИ, НПМ-БАН, АПБ, БФБ и др