bg en

Инвентаризация на биоразнообразието в защитените територии на Родопите


Целта на заданието е да се осъществят полеви проучвания в речни участъци, засегнати от наводнения в региона на Родопите, да се оцени състоянието на крайречните местообитания и да се сравни размера на щетите в различните речни участъци. На тази база следва да се анализира възможната връзка между размера и типа на нанесените щети, типовете местообитания, съществуващата инфраструктура и управлението на речните корита.


Обхват на работа
 • Да ангажира работни екипи, състоящи се от ръководител и експерти по ботаника/фитоценология, зоология и горско стопанство, които имат опит в осъществяването на теренни проучвания;
 • Да разработи методология и времева рамка за осъществяване на проучването и да ги финализира съобразно препоръките на ЗУП;
 • Да осигури адекватно планиране и своевременно извършване на проучванията в определените речни участъци;
 • Да осигури своевременното събиране и анализиране на данните във формата, определен от проект „Родопи”;


Очаквани резултати
 • Кратко описание и индикативна карта в ГИС формат на изследваните речни трансекти в рамките на заданието;
 • Обобщена информация, базирана на стандартния Натура 2000 формуляр, за идентифицираните видове и местообитания от консервационна значимост в изследваните речни трансекти;
 • Оценка състоянието на видовете, местообитанията и речните легла в проучените участъци с фокус върху последствията/щетите от наводненията в региона през 2005;
 • Сравнение на мащаба и спецификата на установените щети върху видове, местообитания, речни легла и инфраструктура и анализ на причините за евентуални разлики в отделните речни трансекти (напр. унищожаване на крайречните гори, добив на инертни материали от речните легла, изграждане на инфраструктура и др.)
 • Оценка на последствията от предприетите дейности за намаляване на щетите от наводненията (напр. почистването на речните легла) върху биологичното разнообразие в проучените речни участъци;
 • Оценка на мащаба и последствията от замърсяването на реките и речните легла с битови и др. отпадъци;
 • Фотографии – предоставяне на цифрови фотографии за всяка проучен обект (видове, местообитания, щети)
 • Индикативно картиране и GPS координати (точки и полигони) на установените редки, защитени и застрашени видове и местообитания в проучените територии във формат: UTM-UPS WGS 84, x/y в метри + z – височина в метри;
 • Препоръки за управленски и консервационни дейности (проучвания, мониторинг, стабилизиране на речните легла чрез залесяване, противоерозионни дейности и др.) в проучените участъци.