bg en

Информация за сключен договор

28.07.2011
На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Българска фондация Биоразнообразие в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG0061-GAE-00104-E-V1–EEA FM съм провел процедура за определяне на изпълнител – договаряне без пояснителен документ с обект: „Създаване на ГИС база данни и система за мониторинг на биологичното разнообразие и социално икономическите характеристики на района на Странджа планина – проучване на природните местообитания и видовете и създаване на система за мониторинг на биологичното разнообразие”.
С Решение № 19 от 27.07.2011 г. е определен за изпълнител следния кандидат: „Еко-иновации ООД”, адрес: гр.София, ул. Наум №12А.
инфо сключен договор 918.07 KB () Свали