bg en

Информация за сключен договор по проект BG0061

23.10.2011

На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Българска фондация Биоразнообразие в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG0061-GAE-00104-E-V1–EEA FM съм провел процедура за определяне на изпълнител – договаряне без пояснителен документ с обект: „Създаване на ГИС база данни и система за мониторинг на биологичното разнообразие и социално икономическите характеристики на района на Странджа планина – проучване на икономическите характеристики”.

С Решение №22/21.10.2011 г. е определен изпълнител Димитър Желязков Събев.

Решението може да изтеглите оттук.

решение 89.06 KB () Свали