bg en

ИНИЦИАТИВАТА ЗЕЛЕН ПОЯС

11.06.2006
 
ЗЕЛЕН ПОЯС

Опазване на природата и насърчаване на устойчивото развитие в пограничните райони на България

Кратка история
След отварянето на границите между Източна и Западна Европа става ясно, че точно регионите по протежение на Желязната завеса, са се превърнали в особено ценни убежища на много застрашени животински и растителни видове. Като признание за уникалността на тези територии Световният съюз за защита на природата (IUCN), Германската агенция за опазване на природата (BfN) и немски неправителствени организации стартират инициативата Европейски зелен пояс. Тя трябва да допринесе за опазването на ценни природни територии по границите и да стимулира свързването им в екологична мрежа. Балканските страни се включват в инициативата през 1999 г., когато се създава и концепцията за Балкански зелен пояс. Планините по границите на България (Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахинска, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопите и Странджа) представляват ключов елемент от концепцията. Тяхното опазване и устойчиво развитие ще допринесе за осъществяването на най-мащабната природозащитна инициатива в Обединена Европа.

Какво целим
Основната ни дългосрочна цел е опазване на природата и насърчаване на устойчивото развитие в пограничните райони на България като принос към осъществяването на Европейския зелен пояс.

Сред оперативните ни цели изпъкват:
 • Осигуряване на широка институционална и обществена подкрепа за опазване на природата в пограничните райони на България – Зелен пояс ще служи като платформа за координация на усилията за опазване на природата и устойчивото развитие на пограничните райони.
 • Опазване на дивата природа и биологичното разнообразие – Зелен пояс ще търси адекватни начини за опазването на природата в пограничните територии. Ще търсим консенсус между нуждите на природозащитата и интересите на заинтересованите страни, за да осъществим ефективно опазване от двете страни на границата. Създаването на големи трансгранични защитени територии ще бъде основен инструмент за постигане целите ни.
 • Създаване на модели за устойчиво развитие на трансгранични планински райони – Ще идентифицираме варианти за стопанско развитие, които са в хармония с опазването на местната природа и ще оценим икономическия им потенциал. Ще насърчаваме развитието на методи на стопанисване, които не накърняват екосистемите (органично земеделие, устойчив туризъм и др.) и запазват красотата на ландшафта.
Какво правим в момента
През 2006 г. инициативата Зелен пояс работи за:
 • Популяризиране на териториите от Зеления пояс и осигуряване на подкрепа от страна на широката общественост за опазването им
 • Събиране на базова информация за биологичното разнообразие в регионите на Зеления пояс
 • Създаване и координация на Национална работна група за Зеления пояс
 • Обявяване на Природен парк “Беласица”
 • Постигане на консенсус по отношение на опазването на природата и устойчивото развитие в районите на Осогово и Краище
 • Иницииране на проекти за устойчиво развитие в регионите на Зеления пояс
Какви резултати да очакваме
В рамките на следващите пет години планираме да постигнем няколко основни резултата:
 • Нараснала популярност на пограничните планини и осигурена подкрепа от страна на широката общественост за опазването им
 • Подписана международна Декларация за опазване на природата и устойчивото развитие на Балканския зелен пояс от правителствата на балканските държави
 • Създадени поне три трансгранични защитени територии – в Западна Стара планина, Беласица, Осогово или други погранични планини
 • Основани сдружения и регионални марки, които да подпомагат устойчивото развитие на местните общности
Какво е новото
Зелен пояс ще популяризира прилагането на новаторски идеи за опазване и устойчиво използване на природните ресурси. По-конкретно ще допринесем за:
 • Създаване на първите трансгранични защитени територии между България и съседни държави
 • Оформяне на защитените територии според принципите на Севилската стратегия (1995) на Програмата на ЮНЕСКО “Човек и биосфера”
 • Осигуряване на широка обществена и политическа подкрепа чрез интензивна комуникация и лобиране
 • Търсене на алтернативни начини за управление, вкл. източници за финансиране, на териториите (например чрез създаване на местни сдружения и спонсорство)
 • Практическо приложение на концепцията за икономическо остойностяване на екосистемните услуги
Кой ни финансира
Зелен пояс се финансира от Франкфуртско зоологическо дружество и Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество. Екипът ни ще търси и допълнително финансиране чрез кандидатстване пред други донорски програми (PHARE, INTERREG, SAPARD, LEADER, GEF, DEFRA и др.), както и частни фондации и спонсори.

Как да помогнете
Вашата подкрепа е основна предпоставка за успеха на инициативата Зелен пояс. Можете да ни помогнете като:
 • Лобирате за постигане целите на инициативата сред националните институции или местните власти
 • Разпространявате информация за инициативата сред познати и медии
 • Участвате като доброволец в дейности на инициативата
 • Спонсорирате дейности и събития на инициативата – ние се грижим за постигане на широк и позитивен медиен отзвук на всичко, което правим
 • Дарите средства на инициативата
Банкова сметка на БФБ: БУЛБАНК АД, клон Света Неделя, BIC: BFTBBGSF, IBAN: BG70 BFTB 7630 1010 425914, ключова дума: Зелен пояс

За контакти
Българска фондация „Биоразнообразие”
ул. „Средна гора” 75, София 1303, България
Телефон/Факс: (+359 2) 984 11 75
http://www.bbf.biodiversity.bg/
E-mail: bbf@biodiversity.bg

Ръководител на проекта
Боян Рашев
Мобилен: (+359) 888 295768
E-mail: boyan.rashev@biodiversity.bg
Алтернативен e-mail: brashev@yahoo.co.nz