bg en

Христо Пешев и Фонд за дивата флора и фауна

Христо
Безспорно знаем колко трудно е опазването на природата и още по-трудно е реинтродуцирането на конкретен вид (възстановяването му в среда, в която е изчезнал). Често програмите по реинтродукции срещат много трудности и изискват много време и усилия. Малко хора биха могли да опознаят до толкова един вид, че да успеят да го реинтрудуцират толкова успешно, колкото екипът на ФДФФ (Фонд за дивата флора и фауна) се справя с белоглавия лешояд. Фондът обаче нямаше да е толкова успешен без помощта, уменията и страстта на Христо Пешев. Освен неспирнатата работа с лешоядите, Христо Пешев има голям брой научни трудове, участия в български и международни конференции. Успява да заснема уникални и редки видове в страната и да помогне за тяхното изучаване и опазване. През последната година неговата работа кипеше постоянно. От непрекъснатото подхранване на лешоядите, изучаването на начина им на живот и нуждите им, за да се реинтродуцират успешно, до организирането на екскурзии, с цел природозащитно обучение. Освен работата с белоглавия лешояд, той има голям принос в опазването и изучаването и на другите два вида лешояди в България – египетския и черния, както и в опазването на сухоземните костенурки в страната. Христо е огромен вдъхновител за младите природолюбители и защитници.
 
За повече информация: