bg en

Hewlett Packard Enterprise Bulgaria

Hewlett Packard Enterprise Bulgaria
Българският офис на компанията с гордост се определя като офис единствено със съдове за многократна употреба - кухните и кътовете за почивка са заредени с керамична и стъклена посуда. Кампанията започва още през април и продължава и до днес. По този начин офисът спестява годишно на природата около 102 000 пластмасови чаши.
За да бъдат подготвени служителите за промяната, екип от доброволци проведе информационна кампания, включваща таргетирани комуникации, както и редица презентации и информационни срещи (с представители на "За Земята", "Екопак" и др.).
Същият екип редовно организира акции за почистване, plogging събития, творчески работилници за изработване различни артикули от стари или непотребни материали, 0-waste базари. В офиса са провеждани и работилници за създаване на домашен компостер, както и такива, които директно подпомагат опазването на застрашени от изчезване животински видове. Като пример от последната година може да бъде дадена серията от работилнички за създаване на първите по рода си в България къщички за прилепи в партньорство с Bat World Bulgaria.

Една от най-значителните доброволчески акция за периода май 2019 – май 2020 е осъществената в партньорство с WWF през юни миналата година инициатива за опазване на крайречните гори на река Марица. Група доброволци посветиха съботния си ден на премахването на чужди и инвазивни видове, които възпрепятстват растежа на фиданки от местни видове, засадени през 2016 и 2017 г.

Дългосрочен партньор на компанията е и сдружение "Нулев отпадък – България". През последните две години са реализирани серия събития, по време на които се дискутират добри практики за намаляване употребата на пластмаса в личното и работното ежедневие и нагледно се показват варианти за създаване на продукти в съответствие с философията за нулев отпадък.

Активно се работи и с кафетериите около сградите на HPE в България за утвърждаване политика за намаляване на пластмасата за еднократна употреба (пр. „Onda“, „Lime“, и „Ciccione“, вследствие на установеното партньорство, въведоха система за финансово поощрение на хората, пиещи напитки в собствена чаша).

Активно се работи и с други компании за обмен на добри практики (следвайки примера на HPE, българските офиси на DXC и Cargil вече не зареждат чаши за еднократна употреба).
От около две години се реализира и т.нар. Smart Catering Project, един от основните принципи на които е този за отказ от употреба на еднократна пластмаса при поръчки на корпоративен кетъринг.
  1. Финансови измерения
HPE, чрез своята глобална платформа за корпоративна социална отговорност - HPE Gives, предоставя на всички свои служители възможност да участват активно в разрешаването на социални и екологични проблеми на местно и международно ниво.
Чрез нея всеки служител на компанията получава кредит от 5 000 USD. Тази сума може да бъде използвана изключително и само за подпомагане на различни каузи и се превръща в активен ресурс в следствие на положен доброволчески труд. Всеки изработен доброволчески час се равнява на 5-10 USD (в зависимост от типа доброволческа дейност), а всеки служител има право да полага доброволен труд и в рамките на работното си време (до 60 часа в годината).
Всички неправителствени организации и образователни институции имат възможност да бъдат регистрирани в HPE Gives. Чрез платформата те получават дарения от служителите на HPE в следствие на положен доброволен труд или дарени лични средства (всяко дарение на лични средства се дублира от страна на HPE фондацията). До момента HPE България има изградени партньорски отношения с над 60 локални организации, като редица от тях работят по проблеми, свързани с опазването на природата.
От 2018 година до момента в полза на подобен тип организации през платформата са преведени повече от 20 000 USD, като за периода май 2019 – май 2020 даренията възлизат на около 15 000 USD.
По линия на екологичната тематика, в новата виртуална реалност, бяха проведени следните online събития:
  • Прожекция на документалния филм “МОРЕ НА ВЯТЪРА”, последван от дискусия с неговите създатели “WIND2WIN” по темата за опазването на Черно море;
  • Отбелязване на Деня на Земята (22/04) чрез призив за включване в инициативата „Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000“ на коалиция „За да остане природа в  България“;
  • Отбелязване на Деня на околната среда (05/06) чрез комуникация, фокусирана върху възможностите за намаляване на употребата на природни ресурси при режим на работа от вкъщи;
  • Организиране на събитие с гост-лектори от „Pollenity“: разговор за опасностите, пред които са поставени пчелите в днешния свят, и за предизвикателствата пред пчеларите;
  • Прожекция на документалния филм „Our Planet: Our Business”, последвана от дискусия по темата с пластмасовото замърсяване, водена от представител на сдружение „За Земята“;
  • Организиране на благотворителен арт базар в полза на възстановяването на щетите от пожара, разразил се в началото на 2020 в Драгоманското блато;
  • Провеждане на работилница, посветена на солта на Атанасовско езеро (с разглеждане на темите за нейната ценност и опазването й), проведена с представители на фондация „Биоразнообразие“ под шапката на инициативата на Българския център за нестопанско право „ДарПазар“;
Отбелязване на Световния ден за почистване (19/09) чрез призив за организиране на индивидуални акции за почистване около блоковете и др.