bg en

Граждани протестират довечера в София срещу незаконния опит за разширяване на ски зона Банско

Орлов мост
11.02.2016
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", чийто член и координатор е Българска Фондация Биоразнообразие, подкрепя гражданския протест срещу решението на съвета на коалиционното правителство за разрешаване на строителството на втора кабинка и узаконяването на нарушенията в ски зона Банско чрез разширяване на концесията в Национален парк Пирин.
Хората се събират довечера от 19.00 часа пред метростанция Стадион Васил Левски, на ъгъла на булевардите „Евлоги Георгиев“ и „Драган Цанков“.

Фейсбук събитие:
https://www.facebook.com/events/925292277592131/

Какъв е проблемът със ски зона Банско?
 
Според официална документация от 2015 г. от Министерство на околната среда и водите (виж линк към документите по-долу) специална междуведомствена работна група е открила, че в Национален парк Пирин са извършени строежи без подробни устройствени планове, без съгласувания по реда на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, без Оценка за въздействие върху околната среда, без да са предвидени в Териториално-устройствения план и неговите изменения и без да са предвидени в концесионния договор.
 
На територията на концесията за ски зона Банско вече има значителна промяна в собствеността на построените съоръжения, като има собственост на трети лица в нарушение на Закона за концесиите и концесионния договор (напр. лифта в м. Платото, лифта в м. Чалин валог и др., прехвърлени от концесионера офшорната „Юлен“ АД в собственост на друга офшорна компания „Маренго трейдинг“ ЕООД).
 
Държавата не е защитила собствеността, тъй като няма издаден акт за държавна собственост за нито едно от построените съоръжения (ски писти, лифтове, влекове и др.) и сгради на територията на концесията за ски зона Банско. Разрешителните за строеж за съоръженията и сградите в ски зона Банско са издавани на концесионера, вместо на концедента (държавата), в нарушение на чл. 161 от Закона за устройство на територията, което е видно от липсата на каквато и да е информация у концедента за издадените в ски зоната разрешителни за строеж.
 
Освен това, въпреки че чл. 71 от Закона за държавната собственост изисква при приемането на кадастралните карти да се съставят нови актове за държавна собственост, след като кадастралната карта за землището на град Банско е приета през януари 2010 г., до сега няма нито един издаден акт за държавна собственост.
 
В Община Банско са извършвани множество нарушения на Закона за устройство на територията при одобряването и изграждането на ски съоръженията и обслужващите сгради в ски зона Банско, като например одобряване и строителство на обекти без подробен устройствен план, без оценка за въздействие върху околната среда или без съгласуване по Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразия, без разрешение за строеж (напр. на всички ски писти), одобряване на обекти с площи надхвърлящи допустимите спрямо териториално-устройствения план и оценката за въздействие на околната среда за ски зона Банско, издаване на разрешения за строеж на лица, които нямат вещни права и т.н.
 
Община Банско не прави разлика между граница на териториално-устройствения план, обхват на проучване на териториално-устройствения план и обхват на зоната за туризъм, в резултат на което въвежда в заблуждение държавните институции, като издава документи с невярно съдържание.
 
Република България е поела ангажимент пред Европейска комисия да не процедира предложението за изменение на действащия План за управление на Национален парк Пирн, прието от Министерство на околната среда и водите през 2013 г. без екологична оценка, като условие да бъде затворена процедурата по разследване на Европейската комисия с номер 00539/2013.
 
Строителството на ски съоръжения в Национален парк Пирин след 2001 г. е довело до изключването на туристическата зона в парка от обекта на световното наследство към ЮНЕСКО и е изострило вниманието на Комитета за световното наследство към ЮНЕСКО относно случващото се в Пирин. Комитетът през последните 15 г. ежегодно разглежда темата, свързана със застрояването на Национален парк Пирин, като последните решения на комитета от 2011 г. насам са категорични, че всяко ново строителство не може да навлиза в обекта на световното наследство, а това в туристическата зона трябва да бъде предвидено в Плана за управление на парка и да му бъде извършена екологична оценка.
 
В предложенията за нов план за управление на Национален парк Пирин и нов Общ устройствен план на Община Банско липсват предвиждания за ново строителство, но се оставя възможност такова да бъде извършено на парче, включително в обхвата на обекта на световното наследство. България не е изпълнила ангажимента си към Комитета за световното наследство към ЮНЕСКО да извърши екологична оценка на новия План за управление на Национален парк Пирин.

Затова коалицията „За да остане природа в България“ предлага следното решение:
1. След издаване на актовете за държавната собственост и приключване на евентуалните спорове за собственост, свързани с издаването на тези актове, да се възложи на работната група към Министерски съвет да прецени необходимостта от прекратяване или промени на договора за концесия за ски зона Банско.
2. Да се задължи областния управител на Област Благоевград да издаде актове за държавна собственост на всички сгради и съоръжения, изградени от концесионера в обхвата на концесията за ски зона Банско в Национален парк Пирин.
3. Да се задължи Агенцията по геодезия, картография и кадастър да актуализира кадастралната карта на землището на град Банско с всички строежи в туристическата зона.
4. Да се задължи Министерството на околната среда и водите да изиска извършването на екологична оценка на предложението за нов План за управление на Национален парк Пирин, както и съобразяване на плана с решенията на Комитета за световното наследство към ЮНЕСКО.

Повече информация:
Вижте прикачените файлове към статията с официална документация от Министерски съвет по време на предишното правителство на Бойко Борисов: http://tinyurl.com/joh3886