bg en

Граждани лично обжалват решение на министър да позволи на офшорка да строи нов ски лифт в Национален парк Пирин

Тодорка
17.08.2015
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", чийто член и координатор е Българска Фондация Биоразнообразие, съобщава, че петима от нейните представители като граждани лично поеха отговорност и обжалваха пред съда решението на бившия министър на околната среда и водите Станислав Анастасов от ДПС, с което през 2014 г. беше позволено на офшорна фирма да построи нов 6-седалков лифт на мястото на 3-седалковия лифт под връх Тодорка в Национален парк Пирин.
 
Това дава правна възможност на сегашния екоминистър Ивелина Василева, като принципал на държавната собственост в националния парк и компетентен орган по околната среда, да спре строителството на ски лифта до приключване на съдебните спорове. Именно скандалното решение на министъра от кабинета Орешарски беше посочено миналата седмица от екоминистъра Ивелина Василева и регионалния министър Лиляна Павлова като ключовото правно основание за извършване на спорния строеж. До обжалването на акта нямаше да се стигне, ако той бе отменен от министър Ивелина Василева още при първите сигнали на природозащитниците. 
 
По информация на туристи строителството на новия ски лифт е започнало преди седмица, като защитената територия в района на Бъндеришка поляна е превърната в огромна строителна площадка. Строителството продължава и сега, въпреки течащите проверки на прокуратурата и отказа на екоминистерството да разреши изсичането на 88 броя дървета за изграждането на лифта във връзка със сигнали на природозащитници, че офшорната фирма „Маренго трейдинг“ няма никакви вещни права върху територията на Национален парк Пирин и още по-малко върху територии, отдадени чрез концесия на фирмата „Юлен“ АД. 
 
Проектът беше спрян още през 2011 г. от предишното правителство на Бойко Борисов, защото нарушава концесионния договор за ски зона Банско и плана за управление на Национален парк Пирин. На практика, тези доводи са използвани от жалбоподателите като основание да поискат от съда обявяването на решението на министър Анастасов от 2014 г. като нищожно, т.е. като непораждащо правни действия. Обжалването на нищожни актове не е обвързано с краен срок. 
 
Спешната реакция на природозащитниците, обжалвали решението на министър Анастасов, произтича от опасността сред вековните гори на Пирин да се появи поредното ски съоръжение в нарушение на законите, с което правоприлагащите органи и правителството да са поставени пред свършен факт, докато проверяват случая. 
 
Така например работната група към Министерски съвет, проверяваща концесията за ски зона Банско, все още не е дала решение на проблемите, завещани след 2001 г. от поне пет правителства, довели до незаконното разширение на концесионната площ с 650 дка, изграждането на ски съоръжения без разрешение на екоминистерството и прехвърлянето на обекти на концесията от концесионера „Юлен“ АД към друга офшорна фирма „Маренго трейдинг“. 
 
Коалицията "За да остане природа в България" предупреждава, че ако държавата откаже да спре далаверата на ДПС и престъпното заграбване на територии от Национален парк Пирин от офшорна компания, това ще прехвърли политическата отговорност за отказа от спазването на законите в Пирин от правителството на Орешарски върху настоящето правителство на Борисов. 

Повече информация: 
Актуални снимки от започналото строителство в Национален парк Пирин има на: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.891014304269656.1073741832.103266246377803&type=3 

1. Правна история на 3-седалковия лифт Тодорка, разобличаваща опита на офшорната компания да завладее 3,4 ха от Национален парк Пирин. 
2. Схема, показваща незаконно завишената сервитутна площ за изграждането на новия 6-седалков лифт 
3. Решение № 12-П/2011 г. на Министър Караджова, с което проекта е спрян 2011 г.: http://forthenature.org/upload/documents/2011/08/reshenie_MOSV_otkaz_lift_Shiligarnika-Platoto_2011.pdf 
4. Писмо изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г. на Министър Станислав Анастасов: 
http://forthenature.org/upload/documents/2015/03/Stanovishte%20OVOS-24_04.08.2014_lift%20Shiligarnika.pdf 

Правна история на 3-седалковия лифт под връх Тодорка, разобличаваща опита на офшорната компания „Маренго трейдинг“ да завладее 3,4 ха от Национален парк Пирин: 
 
1. Съществуващият 3-седалков лифт "Икрище - Тодорка" в НП Пирин е построен от Общински народен съвет през 1985-1986 г. във връзка с подготовката на Зимните Балкански игри въз основа на заповед №714/18.06.1985 г. на Министерството на горите и горската промишленост, с която на ОНС е разрешено да построи лифта и други ски-съоръжения върху държавен горски фонд. В заповедта изрично се сочи, че ОНС получава единствено право на собственост върху съоръжението. Лифтът е построен без строителни книжа! 
 
2. След завършване на Зимните Балкански игри и под натиска на планинари и природолюбители Тодор Живков спира всякакво строителство в Пирин, Рила и Витоша, поради което изпълнението на заповед №714/18.06.1985 г. е спряно окончателно със заповед №466/14.05.1987 г. на АГСГП. Съществуващите съоръжения в Пирин се разпределят за стопанисване 50% на община Банско и 50% на дружество "Академика" към Министерство на образованието. 
 
3. През 2000 г. 3-седалковият лифт „Икрище-Тодорка“ е включен в ТУП на ски зона Банско с площ от 19300 м2 (1,93 ха), одобрен със Заповед № 09-13 от 01.03.2001 г. на кмета на Община Банско. 
 
4. През 2001 г. 3-седалковият лифт (включително неговото трасе от 19300 м2) е включен в обекта и предмета на концесионния договор между МОСВ и „Юлен“ АД за изграждането и експлоатацията на ски зона с център град Банско. С договора са предоставени на „Юлен“ АД изключителни права за ползването на 99,55 ха от НП Пирин съгласно ТУП за развитието на ски зона Банско. Седалковият лифт „Икрища – Тодорка“ фигурира под № 7 в Скицата на зоната с обекти за концесиониране към Приложение №1 към Договора за концесия. В конкурсната документация също е уточнено, че за частните съоръжения в ски-зоната се изисква инвеститорите да имат концесионно право за осъществяване на стопанска дейност в НП Пирин, каквото „Маренго трейдинг“ нямат. 
 
5. През 2002 г. 3-седалковият лифт „Икрище-Тодорка“ е продаден от държавното дружество „Академика 2000“ на „Юлен“ АД с договор от 18.10.2002 г. с цел изпълнение на концесията, но без съгласието на Община Банско, която държи 50 % собственост върху лифта. Два месеца по-късно, с договор от 29.12.2002 г. „Юлен“ АД прехвърля лифтът на свързаната фирма „Маренго трейдинг“ ЕООД. И в двата договора е видно, че се продава само въжената линия без вещно право върху земята под съоръжението, с което обаче е продаден обект от концесията в нарушение на концесионния договор и Закона за концесиите. 
 
6. През 2011 г. с уведомление № ОВОС-187/26.01.2011 г. концесионерът „Юлен“ АД, притежаващ концесионното право върху ползването на 3-седалковия лифт в рамките на концесията за ски зона Банско, внася в МОСВ инвестиционно предложение за подмяна на 3-седалковия лифт „Икрище-Тодорка“ (площ 1,93 ха) с 4- или 6-седалков лифт с площ 2,2 и съответно 2,6 ха. С Решение № 12-П/2011 г. на Министър Нона Караджова инвестиционното предложение е отхвърлено като недопустимо тъй като: 
- Замяната на 3-седалков лифт с нов 6-седалков лифт не е предвидена в ТУП и ОВОС на ски зона Банско. 
- Подмяната на съоръжението не е предвидена в концесионния договор за ски зоната и води до превишение на концесионната площ. 
- При реализирането на инвестиционното предложение ще се засегнат територии от зона III на НП Пирин, в които е забранено строителството. 
 
7. През 2014 г. с уведомление №ОВОС-24/14.04.2014 г. инвестиционното предложение за подмяна на 3-седалковия лифт с 6-седалков е внесено отново в МОСВ от собственика на съоръжението „Маренго трейдинг“ ЕООД. За да се прикрие недопустимостта на инвестиционното предложение, обоснована в Решение № 12-П/2011 г. на МОСВ, инвеститорът декларира, че новия лифт ще бъде изграден изцяло в съществуващото трасе, без да се налага усвояване на нови площи, като площта на съществуващото трасе вече не е 1,93 ха, а е декларирана от инвеститора като 3,2 ха. Новата площ е оправдана не с площ на сервитутно или вещно право за ползване на територии от НП Пирин (каквито няма), а с със стандарта по БДС EN 12929 за безопасна ширина от 12,30 м на въжената линия. Незаконното разширение на сервитута е прикрит и чрез твърдението, че ще се изсекат само прораснали в сервитута дървета поради липса на поддръжка. На терен обаче тези дървета се оказват близо 100-годишни. Отделно липсата на вещно и концесионно право е прикрито чрез спорна процедура по възстановяването на строителни книжа въз основа на сервитут, който не фигурира в кадастъра на община Банско. 
 
8. Със становище изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г. на Министъра на околната среда и водите Станислав Анастасов (ДПС) от кабинета Орешарски се съгласува по реда на Закона за биологичното разнообразие инвестиционно предложение за "Реконструкция на 3-седалков лифт "Икрище - Тодорка" (в писмото посочен като Шилигарника - Тодорка), ски-зона Банско" с възложител „Маренго Трейдинг" ЕООД, въпреки липсата на вещно или концесионно право у възложителя и в пълно противоречие с мотивите в отказа на МОСВ в Решение № 12-П/2011 г. 
 
9. С постановление от 23.02.2015 г. Окръжна прокуратура Благоевград изпраща по компетентност материалите по преписка №3859/2014 г. на Софийска градска прокуратура за проверка наличието на престъпление по чл. 282 от НК, извършено от Министър Станислав Анастасов във връзка със съгласуването на инвестиционното предложение в нарушение на закона и концесионния договор, и при почти двойно завишаване на сервитутната площ на лифта. 
 
10. Със сигнал с вх. № 100/2015 – II на ВАП е отправено искане за отмяна на становище изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г. на Министъра на околната среда и водите г-н Станислав Анастасов като нищожно.