bg en

Георги Илиев, заместник кмет в Община Божурище

Георги Илиев
Георги Илиев е заместник кмет в Община Божурище, ресорни направления устройство на територията, европейски програми и проекти. Юрист по образование, музикант по призвание. Убеден е, че човек и природа са неразривно свързани и трябва да се търси баланс и хармония, за да се постигне по-високо качество на средата, което от своя страна би довело до промяна на поведението.

Приносът му за опазване на природата през изминалата година е свързан с координацията по подготовката на предложение за нова защитена територия, опазваща последното известно находище на теснолистен божур (Paeonia tenuifolia) в Софийското поле, както и осигуряването на подкрепа от страна на Регионално сдружение „Център” за Меморандума за устойчиво развитие на българския туризъм, опазване на природата и културното наследство.

Той е основният двигател в общината също и във връзка с паркоустройствени проекти, предложения за по-зелена градска среда с паркове и велоалеи, изготвяне на проект съвместно с Консорциум „Зелена енергия” за изграждане на еко зарядна станция, чрез използване на ВЕИ за добиване на зелена енергия с цел постигане на устойчивост в градска среда и въвеждане на електробусен транспорт.

Задълбочената му работа и професионализма при изготвянето на промени в местни нормативни актове по инициатива на Сдружение „Регионален природозащитен център На Ти с Природата” доведе до цялостна промяна на местната политика относно защитата на животните в общината.

За повече информация:
Проект за Наредба за животните компаньони на територията на Община Божурище и Проект за изменение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Божурище
Меморандум за устойчиво развитие на българския туризъм, опазване на природата и културното наследство