bg en

ГОЛЯМ КОНЦЕРТ за БЕЛАСИЦА

ГОЛЯМ КОНЦЕРТ за БЕЛАСИЦА
18.04.2008
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) е инициатор и основен мотор за обявяването на Природен парк „Беласица”. През 2003 г. БФБ в сътрудничество с Българско дружество за защита на птиците и Студентски клуб по опазване на природната среда – Лесотехнически университет, внасят в Министерството на околната среда предложение за обявяване на ПП „Беласица”. След повече от четири години активна работа на БФБ Паркът става реалност с публикуването на Заповед РД-925 за обявяването му в ДВ бр.8/ 25.01.2008 г.
ПП „Беласица” покрива българската част на планината и обхваща площ от 11732,43 ха, той опазва уникалните за Европа естествени кестенови гори, представителни високопланински екосистеми и изключително ботата флора и фауна.