bg en

Ферма „Реплянка“ – Димитър Иванов

Репляна
Ферма Реплянка е в сърцето на Натура 2000 зона Западна Стара планина. Тя приютява и демонстрационен център за производство на кисело мляко и сирене от местната порода реплянска овца. Във ферма „Реплянка“ се отглеждат 500 овце от автохтонната порода реплянска овца. Екстензивната паша, която се практикува във фермата е от изключителна важност за опазването на местообитанията на световно застрашени животински видове в Западна стара планина като лалугера, ливадния дърдавец, синявицата.
 
За повече информация:
с. Репляна, обл. Видин
Тел.: 0889 50 62 23