bg en

Европейски Зелен пояс

Европейски Зелен пояс
Европейски Зелен пояс. Границите разделят. Природата обединява!

В продължение на 40 години “Желязната завеса” разделя Изтока и Запада в Европа. Строго-охраняваната гранична зона е дала шанс на природата да се развива, необезпокоена от човешко присъствие, в резултат на което се формира уникална екологична мрежа, с дължина над 12,500 км – от Баренцово море и руско-норвежката граница, по продължението на брега на Балтийско море, Централна Европа и Балканите до Черно море.  Така, някогашното разделение на Европа допринася за съхраняването и развитието на ценни, природни местообитания. Още през 70те години на 20 век европейски учени забелязват, че граничната зона служи като подслон за много застрашени видове и подпомага запазването на непокътната и процъфтяваща природа.

Европейски Зелен пояс
Началото на инициативата Европейски Зелен пояс през 2003 година, води до обединяването на редица съществуващи, регионални инициативи в едно общо цяло. Днес Зеленият пояс допринася значително за “зелената инфраструктура” на Европа, служейки като гръбнак на паневропейска екологична мрежа, свързваща 24 държави. Зеленият пояс е символ на трансграничното сътрудничество и на общоевропейското културно и природно наследство. Изключителното значение на екологичният коридор е очевидно: 40 национални парка, разположени по продължението на европейския Зелен пояс; над 3,200 защитени природни територии, разположени в 50 километровата буферна зона, от двете страни на Зеления пояс; Зеленият пояс преминава през почти всички европейски биогеографски райони.
 
Европейският Зелен пояс включва четири региона : Феноскандинавски, Балтийски, Централно европейски и Балкански. Инициативата се управлява от координационна група, включваща представители на всички региони. Всеки регион има регионален координатор както и национално, координационно звено. През 2014 година беше създадена Асоциация „Европейски Зелен пояс“, която да представлява инициативата и да осигурява координация и обмен на информация сред общността на Европейския Зелен пояс.

Инициативата "Европейски Зелен пояс"

По времето на комунизма „Желязната завеса”, разделяща Изтока и Запада в Европа беше строго охранявана територия, обезлюдена и свободна от стопанско ползване. С отварянето на границите, хиляди километри недостъпни зони, дали ценно убежище на много застрашени животински и растителни видове се превръщат в „линия на живота”, свързваща ценни природни местообитания и откриваща възможности за развитие на местните общности. Като признание за уникалността на тези територии и техния символ за свързаност и обединение Световният съюз за защита на природата (IUCN), Германската агенция за опазване на природата (BfN) и германски неправителствени организации поставят началото на инициатива Европейски Зелен пояс като най-големият природозащитен проект в света. Европейският Зелен пояс е уникален екологичен коридор с дължина 12,500 км – от Баренцово море и руско-норвежката граница, по продължението на брега на Балтийско море, Централна Европа и Балканите до Черно море, като свързва защитени и незащитени територии и зони през и по продължение на държавните граници. Зеленият пояс преминава през териториторията на 24 държави. Зеленият пояс се стреми към опазване на природата и биологичното разнообразие в пограничните райони чрез устойчиво местно развитие под Марката „Зелен пояс”.

Прилагането на визията на Зеления пояс разчита на доброволни действия и трансгранично сътрудничество и включва:
 • Съхраняване на трансгранични природни и полуприродни територии в единна екологична мрежа
 • Подкрепа за устойчиви горско и  селско стопанство, и туризъм
 • Прилагане на пилотни проекти за опазване на природата и устойчиво регионално развитие


Балканските страни се включват в инициативата през 1999 г., когато се създава и концепцията за Балкански Зелен пояс.Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), като приемник на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (1994-2004) работи за опазване на природата и устойчиво развитие на пограничните райони. От 2006 БФБ се включи в прилагане и популяризиране на Зеления пояс, като сътрудничи с национални, регионални и местни власти, академични институции и неправителствени организации в България и съседните страни. Ние поддържаме и портала http://www.greenbelt.biodiversity.bg/

Асоциация Европейски зелен пояс

Асоциация Европейски зелен пояс е създадена по време на 8-та Паневропейска конференция по Зеления пояс в Славонице (Чехия) през септември 2014 от 23 организации – правителствени и неправителствени от 14 страни. Асоциацията е официално регистрирана през февруари 2015. http://www.europeangreenbelt.org/association.html

Преди създаването на новата асоциация, организационната структура представляваше широка мрежа от правителствени институции и НПО. Сега юридическото лице представлява инициативата, осигурява координация и обмен на информация между участниците в Европейския зелен пояс.

Европейски Зелен пояс


Визията на Асоциация Европейски зелен пояс е: Европейският зелен пояс – споделеното ни природно наследство по линията на бившата Желязна завеса  да бъде запазено и възстановено, за да функционира като екологична мрежа, свързваща природни и културни ландшафти с висока стойност, като същевременно се зачитат икономическите, социалните и културните потребности на местните общности.

Мисията на Асоциацията Европейски зелен пояс е: да осигури ефективната защита на Европейския зелен пояс  и да насърчава неговото устойчиво развитие чрез подпомагане на постоянно координирано трансгранично сътрудничество на всички нива и във всички сектори на обществото.

Управителният съвет на асоциацията се състои от 7 организации:
 • ЕвроНатур, Председател
 • БУНД Приятели на Земята, Германия, Заместник председател
 • Министерство на околната среда на Финландия
 • Чешката фондация Екообщност
 • Федералната агенция за опазване на природата, Германия (BfN)
 • Българска фондация Биоразнообразие (БФБ)
 • IUCN, Консултант 
В Управителния съвет Българска фондация Биоразнообразие се представлява от г-н Петко Цветков.

БФБ участва активно в работата и в заседанията на съвета на Европейската асоциация за Зеления пояс (EGBA) официално регистрирана през 2015. Декларация за намерения (декларация за намеренията на Европейския зелен пояс е подписана от 18 подписа, плюс две писма за подкрепа) може да се намери тук:
http://www.europeangreenbelt.org/initiative/declaration-ofintent.html

Чрез своите членове EGBA също работи за превръщането на Европейския зелен пояс в част от зелената инфраструктура на Европа като пилотен проект на G мрежа на Европейския съюз TEN. Процес на прехвърляне на търговска марка "Европейски зелен пояс" на Европейската асоциация за Зеления пояс е започнал. Регистрацията на търговска марка във всички държави по поречието на Европейския зелен пояс е почти завършена. Уебсайта на Европейската асоциация Зелен пояс също е разработен http://www.europeangreenbelt.org

БФБ участва в съвместния проект на Euronatur и Регионалния офис за Източна Европа и Централна Азия на IUCN в секция Балканския Зелен пояс. Проектът е насочен към подобряване на сътрудничеството по Балкански зелен пояс и развитието на трансграничното екологична мрежа по границата на България, Гърция, Македония, Сърбия и Турция.

В рамките на проекта БФБ взе участие в семинар за Балканския Зелен пояс на 29-30 септември 2015 г. в Преспанското езеро, Гърция. По време на семинара участниците определиха 30-те най-важни перли на Балканския зелен пояс. В допълнение, идентифицирана бе основната цел за опазване на Балкански зелен пояс като екологична и функционална мрежа, както и определни преки и косвени заплахи за опазване. Като следваща стъпка е разработен концептуален модел, на базата на метода на Отворените стандарти.
БФБ и федерация "Зелени Балкани" съвместно участват в изпълнението на други дейности по проекта през 2016 г. като Фото конкурс, изготвяне на комуникационен материал и Ден на Зеления пояс на 24 септември 2016.

Европейски Зелен пояс


Нов състав на Управителния съвет на асоциацията след Пан-европейската среща във Финладния

Той вече се състои от 10 организации:
 • ЕвроНатур, Председател
 • БУНД Приятели на Земята, Германия, Заместник председател
 • Министерство на околната среда на Финландия
 • Министерство на околната среда на Албания
 • Федералната агенция за опазване на природата, Германия (BfN)
 • Зелена федерация ГАЯ, Полша
 • Чешката фондация Екообщност
 • Българска фондация Биоразнообразие (БФБ)
 • БУНД Мекленбург-Форпомерн (клон на Приятели на Земята Германия)
 • IUCN Международния съюз за опазване на природата, Съветник