bg en

Европейска среща за редките породи в България

Европейска среща за редките породи в България
11.05.2009
Целта на проект ELBARN е да подготви необходимата инфраструктура и логистика във всяка европейска страна в случай на протичане на най-лошия сценарий, застрашаващ съществуването на редки породи. Фондация Евронатур, Европейската фондация SAVE както и партньори от Южна, Централна и Западна Европа работят по проекта с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Проектът ELBARN е започнал с провеждането на “Централна работна среща” през февруари 2008 г, по време на която работните групи са дискутирали теми, свързани с провеждането на спасителни дейности и въвеждането на карантина, характеристика на спасителните центрове, програми за развъждане и маркетинг на продукти от редки породи (www.elbarn.net).
На базата на сравнение с останалите части от стария континент, участниците в работната среща ELBARN определиха особеностите за района на Югоизточна Европа, произхождащи от характерните за тази област големи наводнени или сухи пасища. Много често тези пасища са изоставени и обрасли и изискват традиционна паша, която може да бъде осигурена от местни породи и тяхното добро управление. Породи като Посавински кон, Турополско прасе или Калоферска коза имат историческа връзка с традиционния пейзаж на района. Участниците в работната среща подчертаха необходимостта от наличие на национални регистри на редки породи и техните стопани, необходими за основа на практики за опазване, нужни за оцеляването им. Участниците в срещата установиха също, че спасителните ферми и институции, познати в други части на Европа и като туристически атракции и места за провеждане на образователни дейности, са почти непознати в България и съседните страни.
Важна част от работната среща беше посещението на българската неправителствена организация Семпревива и създадения от нея Спасителен център за застрашени редки породи в България в село Влахи, близо до Кресна. Екипът на ELBARN и присъстващите експерти оцениха центъра във Влахи като отличен пример за такъвн център. Други подобни примери могат да бъдат намерени на страницата www.arca-net.info.

Проектът на Семпервива във Влахи отговаря на основните изисквания за спасителен център:
- Събиране или общодостъпна постоянна изложба на редки породи;
- Животни от чиста порода, които участват в размножителна програма;
- Налична информация и брошури за породите и изграден информационен център;
- Наличие на място за обработка на животински продукти, като част от Slow Food presidia, в което се произвежда традиционно селско овче сирене;
- Развъдните групи/стада във Влахи са представени от три вида – Каракачанска овца, кон и куче

Проектът на Семпревива в село Влахи представя и други породи, освен вече изброените и успява да демонстрира интеграцията на опазването на околната среда и запазването на традиционния пейзаж, превръщайки се по този начин в отличен пример за рехабилитация на обезлюдени села в планинските райони. Село Влахи предлага и впечатляваща отправна точка за туризъм в Национален парк Пирин.

Повече информация
Център за редки породи – Семпревива - http://www.arca-net.info/pages/frame.asp?sprache=en
Slow Food Presidia - http://www.slowfoodfoundation.org/eng/presidi/dettaglio.lasso?cod=382
Guard dogs for Bulgarian farmers - http://www.euronatur.org/Bulgaria.443.0.html

Организации за контакт
European Livestock Breeds Ark and Rescue Net - www.elbarn.net
SAVE Foundation – www.save-foundation.net, e-mail: office@save-foundation.net
European Nature Heritage Fund (EuroNatur) - www.euronatur.org, e-mail: info@euronatur.org
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) – e-mail: bbf@biodiversity.bg, bbf.biodiversity.bg
Семпревива - e-mail: bbps.semperviva@gmail.com, www.save-foundation.net/semperviva/home.htm